Hoppa till innehållet
Rasmus Klapp
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mikroföroreningars spridning vid infiltration av avloppsvatten

Publicerad: 30 november 2021

Hur kan naturliga behandlingsmetoder för avloppsvatten utformas och vad har de för miljöpåverkan? Det är frågor som Rasmus Klapp försöker besvara med sin forskning.

I ett pågående projekt undersöker Rasmus tillsammans med Luleå kommun hur mikroföroreningar sprids till grundvatten och ytvatten från en infiltrationsanläggning i ett mindre samhälle. Avloppsvattnet (från ca 100 personer) behandlas först genom slamavskiljning centralt i samhället och leds sedan till infiltrationsanläggningen, där det via spridarrör under jord filtreras igenom ett sandlager innan det når grundvattnet. I sandlagret sker på naturligt vis fysikalisk, kemisk och biologisk rening av vanliga föroreningar som näringsämnen och bakterier. Det är dock mindre känt hur väl mikroföroreningar så som läkemedelsrester eller kemikalier tas om hand av en infiltrationsbädd, och hur markens egenskaper påverkar nedbrytningen.

De första analyserna av inkommande avloppsvatten visade sig innehålla 42 av 86 eftersökta mikroföroreningar. Detta innefattade många olika typer av läkemedel, men även flera ftalater, ämnen som används som mjukgörare i plastmaterial och som i hushåll kan finnas i bland annat matförpackningar av plast. Vissa av dessa ämnen har visat sig ha hormonstörande effekter.   

Gällande koncentration av mikroföroreningar i grundvattnet nedströms infiltrationsanläggningen tyder preliminära resultat på att halterna minskar med ökat avstånd till infiltrationsanläggningen, vilket kan bero på utspädning i grundvattnet eller nedbrytning i marken. Ftalatkoncentrationen minskade betydligt redan närmast infiltrationsanläggningen, medan några läkemedel återfanns i grundvattnet och i ytvattnet i en mindre sjö 50 meter bort. Ett av dessa läkemedel var diklofenak, den aktiva substansen i flera smärtstillande läkemedel som visat sig vara giftig för vattenlevande organismer. Även andra substanser detekterades i sjön och grundvattnet, bland annat levetiracetam, metoprolol och venlafaxin.

Förutom att fastställa hur en infiltrationsanläggning påverkar miljön i sin direkta närhet, kan kunskap om dessa anläggningars miljöpåverkan vara av nytta när olika reningsmetoder för avloppsvatten jämförs.

Rasmus Klapp

Rasmus Klapp, Doktorand

Telefon: 0920-491824
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser