Hoppa till innehållet

Mindre utsläpp från små avlopp

Publicerad: 26 maj 2014

Småskaliga avloppssystem för vattenrening släpper ut stora mängder fosfor vilket leder till övergödning. Doktoranden Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet, utvecklar metoder som underlättar framtagning av effektiva filter för fosforrening.

Idag har en miljon, eller 15 procent, av svenska hushåll små avloppssystem som inte är anslutna till de kommunala reningsverken.

Nya testmetoder

Små avloppssystem släpper ut stora mängder fosfor. En skärpning av kriterierna för fosforutsläpp gör att en uppgradering av småskaliga avlopp måste ske, bland annat för att förhindra övergödning och för att möjliggöra återvinning av fosfor som är en ändlig resurs, livsnödvändig för jordbruket.

– Dålig fosforrening i små avloppsanläggningar är ett globalt problem, säger doktoranden Inga Herrmann som lagt fram en doktorsavhandling inom området i juni. Vi arbetar med en modell för att simulera funktionen hos så kallade reaktiva filter och utveckla en enhetlig laborationsmetod för tester av olika filtermaterials förmåga att ta hand om fosfor.

Fördelen med filtren jämfört med andra tekniker är att de kräver minimalt med underhåll. Med bättre filter kan vi minska övergödningen av sjöar och vattendrag, inte minst i Östersjön, samtidigt som vi
kan bidra till att återvinna fosfor.

Dyrt testa i fält

Att testa filtren i fältförsök är dyrt. Med datorsimulering kan forskarna bland annat studera kemiska reaktioner i filtren eller hur vattnet transporteras genom filtret och hur det påverkar mutsläpp av fosfor, utan att testerna medför stora kostnader.

Idag saknas en enhetlig metod för att testa filter för småskaliga avlopp. Det gör att det är svårt att jämföra olika tester av effektiviteten hos nya filtermaterial.

Studierna av filter för små avlopp sker inom forskningsämnet för VA-teknik vid Luleå tekniska universitet och genomförs i samarbete med norrbottensbaserade företaget Ecotech som tillverkar minireningsverk.

Kontakta Inga Herrmann

Taggar