Hoppa till innehållet
1

Ny rapport om slambildning och mikrobiell sammansättning av biofilm i infiltrationsanläggningar

Publicerad: 27 november 2019

Markbaserade reningstekniker utgör den största andelen av de små avloppssystemen i Sverige. I tidigare projekt har det konstaterats en förekomst av slamliknande material i markbaserade anläggningar. Målet med denna studie var att undersöka möjliga orsaker för slambildningen.

Målet med denna studie var att undersöka möjliga orsaker för slambildningen. Vi undersökte sex infiltrationsanläggningar i Kungsbacka kommun. Förekomsten av slam i anläggningarnas olika delar observerades under en period, sammansättningen av ingående vatten undersöktes genom provtagning, anläggningarnas ventilation uppskattades och den mikrobiella sammansättningen av slam och biofilm undersöktes med hjälp av DNA sekvensering. Generellt fanns inget tydligt samband mellan de uppmätta halterna av suspenderat material i ingående vattnet (efter slamavskiljaren) och slamförekomsten i fördelningsbrunnen, luftningsrör eller spridarledningar. Endast en av anläggningarna visade sig ha problem med igensättning. Vid denna anläggning var koncentrationen suspenderat material, järn, fett och BOD låga. Sammansättningen av mikrofloran skiljde sig inte åt mellan de undersökta infiltrationsbäddarna, i alla proverna var förekomsten av bakterieklasserna Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Sphingobacterii, Actinobacteria och Deltaproteobacteria dominerande.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser