Hoppa till innehållet
Saida Kaykhaii
Foto Petra Älvstrand Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Saida Kaykhaii presenterade sin licentiatavhandling

Publicerad: 27 februari 2023

Den 17:e februari 2023 presenterade Saida Kaykhaii sin licentiatavhandling "Dagvattenbehandling med ultrafiltrering och pulserande flöde". Diskussionsledare var Ekaterina Sokolova, Uppsala universitet.

Syftet med att behandla dagvatten med en högteknologisk process såsom membranrening, är att producera ett vatten som kan användas i olika syften. I Saidas studier behandlades dagvatten med ett ultrafiltreringsmembran och pulserande vätskeflöde i laboratorieskala. En ökning av pulsernas frekvens resulterade i en signifikant ökning av produktiviteten för membranprocessen från -6,6 till 82 l/m2/h. Dessutom utvärderades kvaliteten på permeatet (det renade dagvattnet). Permeatet kan återanvändas som tekniskt vatten, för bevattning, samt för spolning av vägar och parkeringsplatser. Möjligheten att använda permeatet som dricksvatten undersöktes också utifrån olika länders regler. Turbiditeten i det renade vattnet låg under detektionsgränsen och innehöll en liten mängd mineraler (lägre än de halter som svenska regler tillåter) och kan därför användas som dricksvatten efter desinfektion.

membranfiltrering

Rengöring av membranet är också en viktig del av processen som hjälper till att hålla permeatflödet konstant under en längre tid samt förlänger membranets livslängd. Saida genomförde försök med olika rengöringskemikalier och backspolningstider. Membranet backspolades regelbundet under tidsperioder som var rimligt relaterat till experimenttiden, och rengjordes kemiskt antingen med en kombination av NaOH och HCl eller en blandning av NaOH och NaOCl och sedan HCl, efter att transmembrantrycket ökat med 0,3 bar. Backspolningsvattnets kvalitet undersöktes. Halten suspenderat material och totalt organiskt kol i backspolningsvattnet var 2,4 och 24 gånger högre än i dagvattnet. Koncentrationen av partikulära och lösta metaller i backspolningsvattnet var hög, till exempel var medelkoncentrationen av totalt Cu och Cr 742 ± 215 respektive 737 ± 243 µg/L. Koncentrationsfaktorerna för Cu och Cr låg på 29 respektive 41. Backspolningsvatten är ett avfallsprodukt och det återstår att undersöka hur det kan behandlas vidare.

Saida Kaykhaii

Saida Kaykhaii, Doktorand

Telefon: 0920-491825
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser