Hoppa till innehållet
Snezana Gavric i fält, provtagning av svackdike i Luleå, Storheden
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svackdikens betydelse för dagvattenkvaliteten

Publicerad: 4 december 2020

Snežana Gavrić kommer att presentera sin licentiatuppsats med titeln "Dikens betydelse för dagvattenkvalitet: Behandling och immobilisering av metaller” den 17 december 2020 vid Luleå tekniska universitet. Diskussionsledare är Magnus Bäckström från Svenskt Vatten.

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om kortsiktig och långsiktig prestanda hos svackdiken avseende avlägsnandet av metaller, med hänsyn till påverkande faktorer såsom koncentrationer av metaller och partiklar i inflödet, svackdikets geometri samt egenskaper hos gräs och jord. Licentiatuppsatsen består av  en review artikel som fokuserar på förbättring av dagvattenavrinning från urbana gräsområden och en modelleringsstudie som presenterar en metod för att uppskatta belastningen av tre trafikrelaterade metaller (Cu, Pb, Zn) i svackdikens jordar. Metoden använder sig av en existerande källbaserad modell och uppmätta markkemidata. Vidare ingår i licentiatuppsatsen en fältstudie som karaktäriserar markkemin i tre svackdiken som används för dagvattenavledning och vinterförvaring av snö undanröjd från intilliggande trafikområden.

Resultaten från studien visade att jorden i det äldsta svackdiket, bredvid vägen med högst trafikintensitet, innehöll högst koncentrationer av de flesta undersökta metallerna. Till exempel var medelkoncentrationen av bly (Pb) ~70 mg/kg TS (torr substans), jämfört med <10 mg/kg TS i de två andra svackdikena. Barium (Ba), däremot, visade likvärdiga koncentrationer i samtliga svackdiken, 645-699 mg/kg TS. Omkring 90% av Ba-belastningen var i restform (immobil), vilket bekräftade dess mineraliska ursprung. Den presenterade metoden med en källbaserad modell och markkemidata skulle kunna användas inom miljöskydd för planering av underhåll av svackdiken, men modelleringsosäkerheter och svårigheter i att redogöra för historiska förändringar (underhållsprocedurer inklusive rekonstruktioner) gällande äldre svackdiken som studerats i detta arbete ökade osäkerheterna i uppskattningen av metallackumuleringen.

Snezana Gavric

Snezana Gavric, Doktorand

Telefon: 0920-491279
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser