Hoppa till innehållet
Sveriges första biofilter undersöks

Sveriges första biofilter undersöks

Publicerad: 19 oktober 2015

Sara Eklund studerar sista året på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Som examensarbete har Sara valt att undersöka Sveriges första anläggning för rening av dagvatten med biofilter som byggdes i Tyresö 2012.

–  Dagvattnet från en bostadsgata leds till anläggningen där det  perkolerar genom en växtbevuxen filterbädd i vilket vattnet renas med en kombination av biologiska och geokemiska processer. Denna typ av anläggningar är mycket vanliga i bland annat USA och Australien, men även i Sverige blir de allt vanligare, säger Godecke-Tobias Blecken, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Sveriges första biofilter undersöks

De preliminära resultaten tyder på en fortsatt bra reningsförmåga. Metallhalterna i det renade vattnet var betydligt lägre än i själva dagvattnet. Resultaten visar även att val av filtermaterial är av stor betydelse för reningsförmågan. Om fokus ligger på rening är det viktigt att välja ett material med en låg andel finkornigt sediment, en låg halt organiskt material och en hög adsorptionsförmåga.

Undersökningarna i Tyresö har pågått sedan juli och provtagning av några regn har genomförts. Planeringen är att provta flera regn under vintern och våren för att kunna utvärdera årstidsvariationerna. Resultaten kommer att utvärderas i Sara Eklunds examensarbete.

Arbetet sker i samarbete med Thomas Larm (Stormtac AB) och Tyresö kommun. Projektet är en del av GrönNano projektet och ingår i Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet.

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394