Hoppa till innehållet
fältarbete
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Transport och sammansättning av sediment i dagvattenbrunnar

Publicerad: 31 mars 2022

Den 24 maj 2022 kommer Haoyu Wei att presentera sin licentiatuppsats “Utvärdera transporten och sammansättningen av sediment i dagvattenbrunnar - Under förändrade antropogena aktiviteter och nederbördsregimer” vid Luleå tekniska universitet. Damien Tedoldi från Insa Lyon, Frankrike är diskussionsledare.

Dagvattenbrunnar är vanligt förekommande i det urbana avloppssystemet. Då de är installerade vid inloppen till avloppsledningsnätet minskas risken för blockeringar pga sediment i ledningarna samt reducerar föroreningsbelastningen på recipienten genom att hålla kvar en del av de inkommande fasta partiklarna. En välfungerande dagvattenbrunn kräver regelbundet underhåll. Dock styrs underhållsfrekvenserna i verkligheten oftast till större del av t.ex. budget och känsligheten av avrinningsområdet, och mindre av faktisk prestanda.

Trots att dagvattenbrunnar har använts länge och i stor utsträckning saknas fortfarande kunskap om deras faktiska prestanda och hur den påverkas av olika faktorer. Därför syftar Haoyus licentiatarbete till att bidra till förståelsen av hur sediment transporteras under varierande nederbördsförhållanden. Dessutom har tidsmässiga förändringar av sedimenten i brunnarna undersökts avseende de fysikalisk-kemiska egenskaperna (t.ex. sedimentens ackumuleringshastighet, halter av metaller och polycykliska aromatiska kolväten) på grund av ändrade antropogena aktiviteter i urbana avrinningsområden.

Resultaten av detta arbete visade på avsevärda tidsmässiga förändringar i koncentrationerna av PAH. Sedimenten idag hade 300 gånger lägre koncentrationer av lätta PAH-föreningar jämfört med för ungefär 20 år sedan. Idag domineras PAH:erna av tunga PAH-föreningar. Bättre kontroll av atmosfäriska utsläpp från de lokala industrierna och den förbättrade fordonstekniken antas ha bidragit till sådana förändringar. När det gäller metallerna tillskrevs den tidsmässiga minskningen av bly tillämpningen av EU:s direktiv om uttjänta fordon, medan den tidsmässiga ökningen av Cu, Zn, Co, Cr och V i särskilt de fina fraktionerna av fasta partiklar var relaterad till vägunderhåll vintertiden. Vinterväghållningen (t.ex. sandning och dubbdäck) kan också ha bidragit till den höga ackumuleringshastigheten för fasta partiklar (0,176 - 0,819 kg/m2/år) i dagvattenbrunnar i vägavrinningsområdet.

Dagvattenbrunnarna som undersöktes i detta arbete tömdes med en slamsugningsbil och föroreningsbelastningen i både muddervattnet och sedimentfasen karakteriserades. Resultaten tyder på att cirka 90 % av metallerna hölls kvar i sedimenten och 9 % förekom i suspenderat material i det muddrade vattnet där <1 % av metallerna fanns i löst fraktion.

Haoyu Wei

Haoyu Wei, Doktorand

Telefon: 0920-491728
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser