Hoppa till innehållet
biofilter Malmö
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Två nya projekt om dagvattenhantering på kvartersmark och från järnvägsinfrastruktur

Publicerad: 15 oktober 2021

Två nya projekt, båda inom hantering av dagvatten i bebyggt område, har nyligen beviljats av Vinnova respektive Trafikverket.

I det nyligen av Vinnova beviljade UDI steg 2 projektet ”Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark” kommer Dag&Nät parterna RISE, LTU och Östersunds kommun samt ett 20 tal projektparter samverka för att hitta lösningsförslag och möjligheter för att skapa en hållbar dagvattenhantering i tätbebyggda områden. Projektet leds av RISE och knyter an till UDI steg 1 projektet där det identifierats flera inriktningsmöjligheter för att ta nästa steg i omställningen mot en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark, både genom policyinnovation, hållbarhetsanalys, standardisering, innovation och nya affärsmodeller på kort och lång sikt. Projektet kommer att pågå från september 2021 – augusti 2023.

Vidare har Trafikverket beviljat medel för projektet ”Hantering av flöden och föroreningar från järnvägsinfrastruktur”. Huvudsyftet med detta projekt är att sammanfatta aktuell nationell och internationell kunskap för att bemöta nuvarande och kommande miljökrav som ställs vid planering av järnvägsinfrastruktur. Det ska studeras i vilken utsträckning olika delar i järnvägsanläggningen kan bidra till föroreningsspridning och hur och när vatten ska renas för att få en acceptabel föroreningsbelastning i recipienten. Projektet är en litteraturstudie.

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser