Hoppa till innehållet
Exempel - Grön infrastruktur och dagvattenhantering i stadsmiljöer. Foto: Godecke-Tobias Blecken
Exempel - Grön infrastruktur och dagvattenhantering i stadsmiljöer. Foto: Godecke-Tobias Blecken

Vassare grön infrastruktur

Publicerad: 2 november 2015

Forskare vid Luleå tekniska universitet kommer i ett nytt projekt att ta fram verktyg för simulering av grön infrastruktur och dagvattenhantering i stadsmiljöer. Grön infrastruktur inom dagvattenhantering är ett koncept för anläggningar som ligger närmare den naturliga vattencykeln, det vill säga med infiltrering i marken och avdunstning genom växter.

Dessutom kan man maganisera vatten under en viss tid i dammar eller på gröna tak. Jämfört med det traditionella sättet där dagvattnet leds undan med hjälp av ett ledningssystem, möjliggör grön infrastruktur för en minskning av avrinningsvolymen. Vissa anläggningar är också utformade för att förbättra kvaliteten på dagvattnet genom att föroreningar filtreras bort genom t.ex. så kallade biofilter med utvalda växter. Simuleringsmodeller används idag allt oftare av kommuner och konsulter för planering av det urbana avloppssystem. Om grön infrastruktur införs i dessa modeller i allt större utsträckning, i och med att fler kommuner inkluderar det i sin stadsplanering, krävs en förståelse för hur dessa system påverkar resultaten från modellsimuleringarna.

–  Modellresultaten utgör ofta basen för viktiga beslut och därför är det avgörande att också ha kunskap om deras osäkerhet. Eftersom modellerna är förenklingar av verkligheten så blir kvaliteten på resultaten osäkra beroende av vilka mätdata som finns tillgängliga för inmatning och kalibrering av modellen, säger Günther Leonhardt, post doktor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Målet med detta projekt är att ta fram lämpliga metoder och riktlinjer som ska möjliggöra tillförlitlig tolkning av modellerna i praktiken. De nya kunskaperna kommer att förbättra planeringen av hållbara lösningar för dagvattenhantering i våra städer. Sverige har en stor potential för användning av mer miljövänlig infrastruktur då gröna områden ofta redan finns i den bebyggda stadsmiljön samt ibland genom att använda de befintliga anläggningarna på ett bättre sätt.

–  Grön infrastruktur är inget helt nytt koncept men vi är långt från att använda tekniken i sin fulla potential. Vårt kalla klimat ställer särskilda krav på dessa anläggningar med t.ex. snö som tinar på våren och i vårt projekt kommer vi naturligtvis att ta itu med dessa frågor, säger Günther Leonhardt.

Projektet finansieras av Formas, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Umeå Vatten och Avfall AB, Galären AB samt Dag&Nät.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634