Hoppa till innehållet
Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför Environmental Protection Agency, Ohio
Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför EPA (Environmental Protection Agency) i Columbus, Ohio. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vilka risker bygger vi in med blågrön infrastruktur?

Publicerad: 15 september 2020

LTU har tillsammans med Ohio State University i USA genomfört en omfattande fältprovtagning för att kunna utvärdera några av de miljörisker som kan finnas med ackumulering av olika föroreningar i biofilter.

Blågröna infrastrukturlösningar är populära inom modern urban dagvattenhantering och många olika tekniker tillämpas idag i våra växande städer med syfte att skapa hållbara lösningar. Biofilter är ett alternativ för effektiv rening av dagvatten som ökat kraftigt i popularitet de senaste åren i Sverige men även internationellt. Eftersom biofilter fortfarande är en relativ ny teknik är dock långtidsfunktionen och föroreningsackumulation/-fördelning i filtermaterialet inte klarlagda. Studien som nu utförs i samarbete med Ohio State University syftar till att ge större förståelse för vilka risker och krav som finns vid drift och underhåll samt vid hantering av sediment och förbrukat filtermaterial.

Principskiss biofilter.
Principskiss biofilter.

Fältstudien utfördes i USA hösten 2019 på 29 stycken biofilter med en ålder på mellan 7-17 år. Anläggningarna var belägna i regionerna kring Columbus och Cleveland i Ohio, Toledo, Lansing och Ann Arbor i Michigan samt Cincinnati, Kentucky i USA. I fält utfördes infiltrationsförsök, dokumentation av underhållsbehov, jämförelse mellan utförande och “guidelines”, både de som gällde när filtren byggdes och aktuella. Ett tiotal prover togs på filtermaterial och sediment i varje biofilter. Totalt togs 804 prover med en vikt på 1100 kg under två veckor, där hälften av proverna togs hem till Luleå för analys. Vi har analyserat förekomst, halter och kemiska egenskaper av metaller, fosfor samt 38 organiska föroreningar.

Proverna har analyserats under våren och sommaren 2020 och resultaten kommer att presenteras under 2020/2021 och handlar om vilka föroreningar som ackumuleras i biofilter över tid och hur lättillgängliga de är för urlakning i framtiden. Samarbetet med universitetet i USA har gett möjlighet att utvärdera många äldre biofilter eftersom tekniken har implementerats länge i USA.

Robert Furén

Robert Furén, Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser