Hoppa till innehållet
Raket
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Call for Abstracts

Framtidens arbete – arbetets framtid

Årets konferenstema belyser möjligheter och utmaningar med omställning och förändring inom arbetslivet, hur exempelvis pandemi, klimathot och grön omställning påverkar arbetslivets villkor och därmed människors arbets- och livsmiljöer. Den industriella strukturomvandling som sker i Sverige leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och omvandlar arbetslivet med konsekvenser för samhället och människors liv. Exempelvis vänder nyetableringar i norr upp och ned på den svenska kartan och förändrar antaganden om centrum och periferi. Detta illustreras tydligt genom den samhällsomvandling som sker i exempelvis Malmfälten och Skellefteåområdet.

De senaste årens pandemi påminner också om att omställning, i alla fall den som ses som absolut nödvändig, kan gå fort. För de vars arbete tillåter social distansering har pandemin förflyttat arbetsplatsens gränser. Dessa har med teknikens hjälp i större utsträckning än tidigare arbetat bortom kontoret vilket skapat andra typer av arbetets geografi. För de med mer stationära eller kontaktnära arbeten har möjligheterna till social distansering varit mindre. Även i denna kontext har dock beteenden och interaktioner på arbetet förändrats, om än inte alltid i den omfattning som önskats eller utan konflikt. Kraven på social distans har också påskyndat utvecklingen av tjänster och service samt digitaliseringen av ny teknik. Hur ny teknik inverkar på och omformar kompetenskrav, arbetsvillkor och arbetsmiljö, bör därför kritiskt granskas.

Vi välkomnar bidrag med arbetslivskoppling, dessa kan antingen behandla något av nedanstående teman eller beröra andra områden med koppling till arbetslivet.

  • Arbetslivet efter Covid-19 - hybridarbete eller back to basic?
  • Ett maktperspektiv – genus och arbetsorganisation
  • Grön omställning, samhällsomvandling och nya kompetenskrav
  • Att organisera för hälsa och lärande – nya villkor och förutsättningar
  • Reglering på arbetsplatsen? Om arbetsrätt, omställning och kompetens
  • Arbetsmiljö, hälsa och de monotona jobben
  • Mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen
  • Tillitsbaserat ledarskap eller nya styrmodeller?
  • Arbetets framtid i historiens spegel
  • Ny teknik – hot och möjlighet

Presentationsformer och abstract

Det finns möjlighet att skicka in abstracts till tre typer av presentationsformer: 1) forskningsbaserat eller praktikerbaserat bidrag, 2) workshop och 3) valfri aktivitet.  För samtliga abstract gäller att de ska omfatta cirka 500–800 ord. De kan skrivas på svenska eller engelska och skickas i en wordfil via mejl till falf2022@ltu.se senast den 14 april 2022.

1) Abstract för forskningsbaserat eller praktikerbaserat bidrag ska innehålla namn och kontaktuppgifter till författare och titel på bidraget. Abstract bör struktureras enligt följande rubriker: inledning, syfte, metod och ev. resultat. Bidrag presenteras muntligt på max tio minuter följt av fem minuter diskussion.

2) Abstract för workshop (med inbjudna deltagare). En workshop bör inkludera minst 3–4 deltagare från minst två lärosäten alt. organisationer och är endast öppen för dessa personer. Abstract ska innehålla namn och kontaktuppgifter till ansvarig person och på övriga tilltänkta deltagare, titel på bidraget och en tydlig beskrivning av syfte och genomförande samt av tema och/eller frågeställning/ar som avses att behandlas. Sessionstiden planeras till 90 minuter.

3) Abstract för valfri aktivitet (öppen för samtliga konferensdeltagare) som exempelvis paper session med eget valt tema, panel- eller runda bordssamtal, open-space eller speed-dating. Abstract ska innehålla namn och kontaktuppgifter till ansvarig person, titel på bidraget och en tydlig beskrivning av aktivitetens syfte och genomförande samt av tema och/eller frågeställning/ar som avses att behandlas. Sessionstiden planeras till 90 minuter.

Varmt välkommen med ditt abstract! Om du har frågor, vänligen kontakta oss via falf2022@ltu.se