Hoppa till innehållet

Mer om Arbetsvetenskap

Publicerad: 22 april 2006

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar forskning arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, organisation, miljö och samhälleliga processer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle.

Forskningshöjd och praktisk nytta

Arbetsvetenskaps forskning är tvärvetenskaplig med nära samarbete mellan ingenjörer och sociologer. Många forskningsprojekt bedrivs tillsammans med de andra forskningsämnena inom Avdelningen för Människa och teknik eller med andra forskargrupper, såväl nationellt som internationellt. Några av projekten är teoretiska medan andra är mer tillämpade. Forskningen är ofta behovsmotiverad och bedrivs gärna i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Forskningen behandlar verksamhet i tillverkande företag, tjänsteföretag och andra organisationer och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har för närvarande projekt med gruv-, bygg- och verkstadsindustri och med hälso- och sjukvård, gymnasieskola och yrkesutbildning. Vår forskning finansieras från olika statliga forskningsfonder som Vetenskapsrådet, FORTE, FORMAS, VINNOVA och ibland med delfinansiering från företag och andra organisationer. Vi har även projekt med finansiering från EU (Horizon 2020).

Arbete – människa – teknik – organisation – samhälle

Vi utvecklar och använder kunskaper om människor i arbete och om arbetslivets processer. Vi gör studier av hur människor påverkas av och samverkar med teknik, organisation, arbetsmiljö och arbetsliv, men också hur människan utvecklas av och utvecklar dessa. Människan möter arbetet, tekniken, organisationen, arbetsmiljön, arbetslivet och livet som en helhet. Därför behövs helhetssyn, breda perspektiv i forskningen, tvärvetenskaplig kompetens och samverkan med andra forskargrupper och aktörer i samhälle och arbetsliv. Nedan är några våra forskningsteman beskrivna:

Arbetsmiljö och produktion

 • Sociotekniska perspektiv – forskning om och utveckling av metoder för planering och utformning av långsiktigt hållbara produktionssystem, organisationer och arbetsplatser.
 • Människa, teknik och organisation – digitalisering, automation, Industri 4.0. 
 • Produktionsmiljö, arbetsmiljö, olycksfall, risk och säkerhet. 
 • Företagshälsovård, säkerhetskultur, organisering av säkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete. 
 • Hälsa, ergonomi och arbetsplatsanalyser.
 • Genusperspektiv finns med i flera av projekten.

Arbetsorganisation och förändring

 • Arbete, organisation och teknik – kritiska, teoretiska och tillämpade perspektiv.
 • Organisationsmodeller, professioner, yrkesidentiteter och diskurser. 
 • Genus, jämställdhet, kön och organisation, kön och teknik, intersektionella perspektiv.
 • Hållbarhet, ledarskap, arbetsplatslärande, kompetenser, organisatoriskt lärande och delaktighet. 
 • Förändrings- och Innovations- och utvecklingsprocesser och metoder – ofta interaktiva metoder.

Arbetsliv och samhälle

 • Arbetsmarknad, branscher, professioner, utbildning, skola-arbetsliv, validering, yrkesutbildning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning. 
 • Socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle, regional utveckling.
 • Historia, fack, ungdomar, migration, droger, kallt klimat, Arktis. 
 • Jämställdhet, genus, intersektionellaperspektiv.

Genusforskning

Det finns en stor grupp projekt som har det gemensamma att de innehåller ett genusperspektiv, t ex forskning om kön och arbete, arbetsorganisation, teknik, kompetens, identitet,  jämställdhet mm. 

Nätverk

Våra forskare är aktiva inom flera av Luleå tekniska universitets starka forsknings- och innovationsområdet, exempelvis Effektiv innovation och organisation, Hållbart samhällsbyggande och Framtidens gruvor. Vi är även aktiva i ett flertal externa nätverk. Ett exempel är FALF, Forum för arbetslivsforskning som är ett nationellt nätverk för forskare inom arbetsvetenskap och närliggande områden. FALF driver en nationell forskarskola i arbetsvetenskap, arrangerar en årligen återkommande nationell konferens, delar ut ett årligt pris för bästa avhandling mm. Ett annat exempel är Arbetsplatsnära forskning och utveckling för hållbara arbetsplatser, AFoU, som är ett nationellt nätverk för att stärka arbetsplatsnära FoU. 

Utbildning i arbetsvetenskap

Vår undervisning inom civilingenjörsprogrammet teknisk design handlar om produktionsdesign med en arbetsvetenskaplig bas, det vill säga utformning av teknik och organisation för hållbara och effektiva produktionssystem med god arbetsmiljö. Vi har också kandidat- och magister/master-program i sociologi med inriktningar som arbetsvetenskap, personalledning/HR och utredning. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar inom flera av våra områden.​Mer arbetsvetenskap

Mer arbetsvetenskap

Utöver hos ämnet Arbetsvetenskap bedrivs arbetsvetenskaplig forskning vid ämnena Teknisk psykologi, Industriell design, Produktinnovation, Teknisk akustik, Drift och underhåll, Byggproduktion samt vid Institutionen för Hälsovetenskap.