Kastar flanellskjortan för nyare tänk

Publicerad: 18 november 2013

På initiativ av regeringen och skogsbrukets aktörer ska forskare från Luleå tekniska universitet ta fram metoder som bidrar till att skogsbruket blir en mer jämställd bransch. Målet är att skapa attraktiva arbetsplatser och en konkurrenskraftig näring.

– Vi kommer jobba tillsammans med skogsbrukets aktörer, bland annat Sveaskog och Norra Skogsägarna, för att ta fram konkreta metoder för jämställdhetsutveckling. Vi ska titta på organisationernas befintliga jämställdhetsarbete, utvärdera detta och med det som grund utveckla nya tillvägagångssätt, säger Kristina Johansson, doktorand vid Avdelningen för arbetsvetenskap.

De satsningar för ökad jämställdhet som tidigare genomförts i skogsbruket har framförallt fokuserat på kvinnor. Dels på att stärka de som redan finns i branschen. Men också på att försöka motivera fler kvinnor att söka skogliga utbildningar. I och med detta projekt vill forskarna istället flytta fokus till organisationerna och strukturerna inom dem. När dessa förändras skapas nya förutsättningar för kvinnor och män att verka inom branschen.

– Både regeringen och branschen har efterfrågat forskning om genus och jämställdhet på skogsbrukets arbetsplatser. Skogsbruket och de gröna näringarna brukar hamna i botten när man ska ranka hur långt jämställdheten har kommit, säger Kristina Johansson. 

Alla behöver inkluderas

Branschen har historiskt sett dominerats av män. Även om siffran har ökat, så är fortfarande bara tio procent av alla anställda kvinnor. Det finns också en snedfördelning inom de olika yrkesgrupperna. Kvinnor finns på positioner där akademiska meriter efterfrågas, men de mer praktiska uppgifterna är fortfarande manligt kodade.

– Förr kunde man motivera det genom att det var ett tungt och fysiskt jobb. Men det argumentet håller inte längre på grund av att arbetet idag är väldigt tekniskt.

För att skapa attraktiva arbetsplatser och bli konkurrenskraftiga måste branschen bredda sin rekryteringsbas.

– Det går inte längre att rikta sig till en liten del av befolkningen. Bilden av en den jaktintresserade skogsarbetaren som bor på landet och bär en flanellskjorta gäller dessutom inte alla män. Det handlar inte bara om att öppna upp för kvinnor, utan också för andra män, avslutar Kristina Johansson.

 

Det drygt tvååriga projektet Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer finansieras med 2,8 miljoner kronor av Vinnova.