Hoppa till innehållet
Foto: Anna-Karin Lindqvist
Aktiva skoltransporter innebär att gå eller cykla till och från skolan Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktiva skolresor

Publicerad: 30 april 2018

Barn rör sig för lite idag och genom att inspirera barn att använda aktiva skolresor, exempelvis cykla eller gå, ökar inte bara den fysiska aktiviteten, det bidrar även till deras inlärning och utveckling, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Vi arbetar med interventioner för att öka aktiva skolresor i ett tvärvetenskapligt forskarteam finansierade av bland annat Vinnova. Tillsammans med barn, föräldrar och ett antal experter från olika myndigheter och organisationer har vi arbetat fram en främjande rekommendation för aktiva skolresor, där lika vikt läggs vid hälsofördelar som trafiksäkerhet.

 

Barns minskade fysisk aktivitet är ett folkhälsoproblem av stora mått och som redan i början av 2010-talet omnämndes som en global inaktivitetspandemi. Endast ca 20% av barn och ungdomar i Sverige når idag upp till WHO:s rekommendation om 60 min av daglig fysisk aktivitet och det finns en nedåtgående trend. Aktiva resor kan effektivt öka den dagliga fysiska aktiviteten och genom att främja att kommande generationer blir aktiva trafikanter kan vi också öka möjligheterna att nå klimatmålen i agenda 2030.  Dessutom har barns rörelsefrihet minskat drastiskt de sista 50 åren. Barn och ungdomar har rätt att växa upp i en miljö där de kan röra sig fritt, anta utmaningar, successivt utöka sin aktionsradie och sin självständighet.

Vi har under ett antal år arbetat med projekt för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det innovativa i de här skolbaserade projekten är i grunden ett promotivt (främjande) synsätt samt byggstenarna gamification, empowerment och integreringen av pedagogiska uppdrag. Detta har visat sig öka elevernas motivation till beteendeförändring och föräldrarnas engagemang i projektet vilket i sin tur leder till ökad hållbarhet. Integrationen av lärande under de aktiva skoltransporterna ökar motivationen för skolor att avsätta tid och resurser för att genomföra projektet.  En särskild satsning har gjorts för att öka de aktiva skoltransporterna under vintertid, då kravet på säkerhet ökar och klimatet erbjuder utmaningar i form av snö, kyla och halt underlag.

Projektet startade 2016 som ett folkhälsoprojekt i Luleå kommun och sedan dess spritts till flera andra kommuner i Sverige. Den forskning som genomförts har hittills resulterat i flera vetenskapliga publikationer.

Om vi sammafattar vår forskning i området så har vi kommit fram till att det finns TRE kärnvärden och tre målgrupper som behöver adresseras för att lyckas med dessa typer av interventioner.

Tryggt för föräldrar

Roligt för barn

Enkelt för lärare

 

Tryggt för föräldrar

Vår forskning har visat att föräldrars oro och sociala normer påverkar deras val av transportsätt. Föräldrar är oroliga för trafiken och för att deras barn ska möta obehagliga personer på vägen. Intressant är dock att föräldrars uppfattning om rådande sociala normer, dvs föräldrars rädsla för socialt dömande existerar kring självständig mobilitet för barn har väldigt stor påverkan på deras val att transportsätt till skolan. Detta innebär att om fler barn i området använder aktiva resor så är det troligare att vårdnadshavare fattar beslutet att även deras barn ska gå eller cykla till skolan. Att barns rörelsefrihet bör stärkas går också i linje med de transportpolitiska målen och barnrätts-konventionen.

 

Roligt för barn

Gamification är ett framgångsrikt sätt att öka motivationen för barn att cykla och gå till skolan. Genom att ge barn uppdrag på vägen till skolan och räkna antal aktiva skolresor ökade deras engagemang och de upplevde det som både roligt och lärorikt. Barnen blev också piggare och var mer redo att lära när de kom till skolan, framförallt för att de hade haft tid att ”prata av sig” på vägen. Genom att para ihop barn som följer varandra till skolan och genomföra interventionen som ett projekt så byggdes nya relationer och gemenskapskänslan i klassen ökade. Att låta barnen få vara med och påverka genomförandet är också viktigt för deras engagemang och motivation.

 

Enkelt för lärare

Skolan har idag många ansvarsområden och det är svårt att få lärare att åta sig ytterligare arbetsuppgifter. Genom att projektet kopplar uppgifter i from av uppdrag till eleverna som är tagna från läroplanen blir det naturligt att integrera projektet i den dagliga verksamheten. Det är även viktigt att skapa enkel tillgänglighet till material både för undervisning och till föräldramöten och därför har en lärarportal skapats. Vår forskning inom området visar att de lärare som provat detta arbetssätt upplever det som effektivt, enkelt och roligt och att de gärna vill fortsätta med det framöver.

Rekommendation för aktiva skolresor

Tillsammans med 15 andra myndigheter och organsationer har LTU tagit fram en främjande rekommendation för aktiva skolresor. Den riktar sig till barn, vårdnadshavare, skolor, trafik och samhällsplanerare och väghållare. Som underlag har en barnkonsekvensanalys gjorts för att i rekommendationen utgå från barnens bästa.  För att sprida rekommendationen har vi skrivit en DN-debatt artikel och medverkat i TV och tidningsreportage. 

 

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller nationell rekommendation för aktiva skolresor

Publikationer

Filmer kopplat till projektet

Video till föräldrar: Lets gå, trampa på

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Vimeo.

Källa: Vinter reklambyrå
Foto: Vinter reklambyrå
Längd på video: 2 min

Video till föräldrar om aktiva skoltransporter

Steg för steg guide - kom igång direkt

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Vimeo.

Källa: Vinter AB
Foto: Vinter AB
Längd på video: 5 min

I media

Länk till "Jag tar mig framåt" 

Relaterade artiklar

Kontakt

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist, Biträdande professor

Telefon: 0920-493986
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Stina Rutberg

Stina Rutberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493225
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik