Hoppa till innehållet

Ny forskning vill ändra synen på skoltransporter

Publicerad: 30 september 2021

Sprunget ur forskningsprojektet Aktiva skoltransporter vid Luleå tekniska universitet startar nu ett nytt projekt med inriktning på att förändra normerna i samhället kring skoltransporter.
– Genom att flytta fokus från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant kan vi öppna för diskussioner kring effekter på folkhälsan av att fler använder aktiva transporter, kontra de risker som finns med att cykla och gå, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi.

Hon har tillsammans med Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi, beviljats medel från Vinnova för projektet i samband med utlysningen ”Förändrade resvanor – hållbar mobilitet – Undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor”.
– Det ligger även i linje med universitetets vision 2030 om samhällsnyttig forskning, säger Anna-Karin Lindqvist.

Hälften går eller cyklar

De konstaterar att i dag går eller cyklar ungefär hälften av barnen till skolan. Projektet Aktiva skoltransporter vill öka det till 80 procent.
Forskningen i projektet Aktiva skoltransporter visar att de sociala normerna, det vill säga de gemensamma uppfattningarna om vad som är acceptabelt i samhället, har betydelse för föräldrarnas beslut när det gäller deras barns färdsätt till skolan.
– Det finns en risk att vi uppfostrar en halv generation att inte använda aktiva transporter som barn, vilket gör att de knappast kommer att göra det som vuxna heller, säger Stina Rutberg. 

Barnen i fokus

Genom att sätta barnen i fokus hoppas forskarna kunna påverka samhällsutvecklingen inom området.
– Barnkonventionen säger bland annat att barn har rätt att höras i alla frågor som rör barn och att vid alla beslut som rör barn ska barnens bästa beaktas. Det är numera en lag, säger Anna-Karin Lindqvist.
Hon menar att mycket forskning gällande barn görs genom att lyssna på vuxna, till exempel föräldrar och experter av olika slag.
– Vi vill i det här projektet att barnen ska vara med och påverka utvecklingen av de sociala normerna. Många barn vill röra på sig, men den fria mobiliteten har minskat stadigt de sista årtiondena, trots att trafiksäkerheten har ökat. 

Pågår två år

Projektet leds av Luleå tekniska universitet och i samarbete med Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Dalarnas högskola, Luleå kommun och Vinter kommunikationsbyrå. Projektet är beviljat 3 miljoner kronor och kommer att pågå under 2 år framöver.

Taggar