Stina Rutberg
Stina Rutberg

Stina Rutberg

Universitetslektor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Stina.Rutberg@ltu.se
0920-493225
S105 Luleå

Universitetslektor i fysioterapi

PRESENTATION AV MIG SJÄLV

Jag är filosofie doktor och lektor i Fysioterapi och arbetar som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet. Jag undervisar på fysioterapiprogrammet och på masterprogrammen för fysioterapi o arbetsterapi, samt på OMT Master.  Jag började jobba som sjukgymnast 1992 efter att ha tagit sjukgymnastexamen vid vårdhögskolan i Boden. 1996 startade jag mitt egna företag "Stinas sjukgymnastik" som jag drev fram till 2007. Jag började undervisa på deltid vid Luleå tekniska universitet 2003 på sjukgymnastprogrammet och gick över på heltid från 2008 då jag även gick in i doktorandstudier på 80%. Jag disputerade Mars, 2013.

Att vara klinisk sjukgymnast har varit fantastiskt roligt och utvecklande men att vara lärare och forskare är så spännande och att få utveckla ny kunskap och se studenter utvecklas är en riktig ynnest. Det har varit en enorm tillgång att kunna kombinera dessa olika intressen.

FORSKNING

Jag disputerade i sjukgymnastik 2013 med avhandlingen "Striving for control and Acceptance to feel well - experiences of living with migraine and attending physical therapy". Idag har min forskning har två spår. Den första inriktningen är barn och ungdomars fysiska aktivitet och där jobbar jag nu framförallt med ett projekt som ska främja aktiva skoltransporter. Det andra spåret är utvecklande av rehabilitering inom äldrevården och användningen av användarvänlig IKT inom kommunal rehabilitering.

Forskning kring aktiva skoltransporter

Mössor (5).jpg
Aktiva skoltransporter

Projektet Aktiva skoltransporter är ett tre-årigt projekt (2017-19) med syfte att öka de aktiva skoltransporterna för elever på låg och mellanstadiet. Projektet är ett samarbete med med Luleå kommun. 2016 genomförde vi en lyckad pilotstudie där elever åk. 1 gick och cyklade till skolan under 4 veckor. Projektet använder sig av empowerment och gamification för att främja hållbarheten och motivationen till ökad fysisk aktivitet och i förlängningen även påverka hälsa och kognitiv förmåga. För så små barn är det föräldrarna som bestämmer om barnen får gå och cykla till skolan och därför har vi satt stort fokus på föräldrarnas attityder till aktiva skoltransporter. 

Pilotprojektet har resulterat i 3 vetenskapliga artiklar samt stor mediauppmärksamhet. 

De viktigaste resultaten är: 

  • Eleverna blir redo för skolan (kommer i tid och har ökad koncentrationsförmåga)
  • Gamification ökar motivationen hos eleverna
  •  Integrerat lärande genom uppdrag på vägen till skolan ger möjlighet till "real-life" lärande
  • Föräldrarnas attityder blev mer positiva och elevernas entusiasm och motivation påverkade föräldrarna till att låta barnen använda aktiva skoltransporter i större utsträckning

  Vi har även genomfört en studie på vilka komponenter i Pokémon Go spelet som gjorde att barn blev mer fysiskt aktiva. Detta delprojekt har hittills renderat i en vetenskaplig artikel.

De viktigaste resultaten är:

  • Samarbete är en viktigare komponent än tävling för att öka den fysiska aktiviteten hos barn

Feb-Mars 18 genomförde vi en pilotstudie för att öka elevers aktiva skoltransporter under vintertid, framförallt vintercykling. Genom Kronprissparets stiftelse har vi fått finansiering för vinterdäck till en klass i åk 6 på en skola i Luleå. De gick eller cyklade under 4 veckor och under tiden dokumenterade de detta genom att ta bilder. 

Ingen uppföljning av denna finns ännu tillgänglig. 

 

 

Forskning kring användarvänlig IKT i kommunal rehabilitering

Min forskning omfattar även användarvänlig informations-och kommunikationsteknik (IKT) inom äldrevården och där använder vi oss av deltagande forskningsmetoder. Vi har ett pågående projekt där fysioterapeuter och arbetsterapeuter ger rehabiliterande åtgärder på distans till ett antal . Genom att använda deltagande forskning så är vårdgivare och deltagare med och påverkar hur forskningen ska genomföras. Vi hoppas på detta sätt kunna få en modell för hur förändringar inom vården med IKT kan implementeras på ett hållbart och användarvänligt sätt.

UTBILDNING

Fysioterapeutprogrammet

På fysioterapiprogrammet undervisar jag mest i kursen "Bedömning, interaktion och intervention I" där jag har många moment i ledundersökning i termin 3 och jag är även huvudansvarig och ensam lärare för kursen  "Grundläggande akupunktur" i termin 6. Jag examinerar studenter på VFU och handleder och examinerar C-uppsatser.

Master utbildningen Fysioterapi

Jag undervisar och examinerar masterkursen "Design och tillämpning av kvalitativa metoder" 7,5 hp . Jag undervisar också i den kvalitativa delen av "Design och tillämpning av vetenskaplig metod" 3,5hp i OMT master utbildningen. Jag handleder även masteruppsatser

Handledning

Jag är biträdande handledare för Jenni Riekkola som doktorerar inom arbetsterapi, i området pars delaktighet inom korttidsvården. Hennes avhandling baseras på kvalitatativa studier där hon följer och intervjuar par som nyttjar korttidsvård och hon har även intervjuat personal inom samma område. Jenni beräknas disputera 2019.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Active School Transportation in Winter Conditions (2019)

Biking Together is Warmer
Lindqvist. A, Löf. M, Ek. A, Rutberg. S
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 2
Artikel i tidskrift

Cykelväg till skolan kan vara vägen till framgång (2019)

Lindqvist. A
Skolledaren, nr. 3
Artikel i tidskrift

Healthcare professionals’ perspective on how to promote older couples’ participation in everyday life when using respite care (2019)

Riekkola. J, Rutberg. S, Lilja. M, Isaksson. G
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 33, nr. 2, s. 427-435
Artikel i tidskrift

Physical Activity and Mobile Phone Apps in the Preschool Age (2019)

Perceptions of Teachers and Parents
Ek. A, Sandborg. J, Delisle Nyström. C, Lindqvist. A, Rutberg. S, Löf. M
JMIR mhealth and uhealth, Vol. 7, nr. 4
Artikel i tidskrift

Physically inactive adolescents’ experiences of engaging in physical activity (2019)

Mikaelsson. K, Rutberg. S, Lindqvist. A, Michaelson. P
European Journal of Physiotherapy