Hoppa till innehållet

IT-arbete under omdaning: En studie av omgivande strukturer, IT-företag och anställda (2012-2014)

Publicerad: 21 augusti 2014

Projektet är finansierat av FAS och syftar till att förstå hur IT-företags omgivande strukturer och affärsmodeller samspelar med sociokulturella erfarenheter inom arbetsplatsen.

Mjukvaruutvecklare har upplevt sektoriella omvandlingar inom branschen då företag ofta ändrar storlek, läge, kunder, projekt, uppgifter och organisatoriska strukturer, med en märkbar övergång från heltidsanställning till deltidsanställning, och från anställda till frilansare. Även om institutionella och reglerande sammanhang skiljer sig åt mellan företag visar forskningen på en förgrening inom IT-sektorn med en övervikt av små och nystartade företag som arbetar tillsammans med stora IT-företag. Vi använder teorier kopplade till arbetsmarknad och arbetsliv för att förstå arbetsförhållandena inom ramen för det bredare sociala systemet.

Syftet med projektet är att undersöka följande frågeställningar
1. Vilka är de breda omgivningsstrukturer som kännetecknar och formar IT-branschen och hur återspeglas detta i affärsmodeller?
2. Vad visar sysselsättningsdata i form av historiska trender relaterade till löneskalor och bonusar, kompetensnivå, kvalifikationer som krävs för inträde till arbetsmarknaden och utbildning?
3. Hur har strukturella förändringar inom industrin påverkat aktörernas upplevelse på olika hierarkiska nivåer och inom olika utvecklingsområden?
4. Hur har framväxten av nya tekniska infrastruktur och artefakter (såsom utvecklingsplattformar, mobila teknologier och nya språk) påverkas arbetsvillkoren?

Forskningen är till stor del kvalitativ och kommer att använda flera kompletterande datainsamling metoder. Initialt kommer en kartläggning av sektoriell omvandling att äga rum, kopplad till trender inom IT-sektorns sysselsättningsstatistik. Därefter kommer vi att undersöka likheter och skillnader relaterade till IT-arbetsmarknaden inom tre distinkta yrkesområden. Detta kommer att kompletteras med en undersökning av hur nya tekniska infrastruktur och plattformar påverkar arbetslivserfarenhet.