Hoppa till innehållet

LDB-projektet

Publicerad: 11 mars 2011

Information om LDB-projektet som var föregångaren till LDB-centrum.

Om LDB-projektet

Projektet Långsiktigt digitalt bevarande (LDB) drevs under åren 2004-2006 och syftet var att utveckla och etablera en framåtsyftande modell för långsiktigt digitalt bevarande baserad på erfarenheter från några väl definierade praktikfall.

År 2006 inrättades också, ett år tidigare än planerat, Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (LDB-centrum) med Luleå tekniska universitet som huvudman.

Deltagare

  • Luleå tekniska universitet
  • Bodens kommun
  • Riksarkivet
  • Riksförsäkringsverket (senare namnändring till Försäkringskassan)


Bakgrund


Arkiv bevarar och dokumenterar våra rättigheter, offentliga myndigheters verksamhet och nationella erfarenheter. Arkiv är också enligt lag en del av det svenska nationella kulturarvet. Arkiven betjänar inte bara dagens medborgare utan även framtidens. Arkivutredningen referensgrupp för IT-frågor konstaterade i sin rapport till arkivutredningen landshövdingen Kari Marklund (se SOU2002:78 bilaga 2) att arkivmyndigheterna rund om i världen har stora problem med att ta tillvara den information som den digitala utvecklingen medger.

Det mest påtagliga problemet är den snabba tekniska utvecklingen som gör att den digitala tekniken snabbt föråldras, både hård- och mjukvarumässigt. I dagsläget beräknas den tekniska medellivslängden på hård- och mjukvara vara mellan tre till sju år.

Hur arkivfrågan för digitalt material hanteras är av avgörande betydelse för den offentliga sektors möjligheter att leva upp till statsmakternas intentioner för den gemensamma elektroniska förvaltningen, den s k 24 timmarsmyndigheten. Den före detta landshövdingen i Norrbotten, Kari Marklund, tog tillsammans med Riksarkivet initiativ till en ansökan om regionalt stöd för upprättande av en ny FoU-enhet med anknytning till Luleå tekniska universitet.

Ett av målen med LDB-projektet var att etablera ett nationellt kompetenscentrum inom området Digital arkivering och Långsiktigt digitalt bevarande i Skapa Företagsby i Boden. Man skulle erbjuda stat, landsting, kommun och enskild sektor en praktisk inriktad forsknings- och utvecklingsmiljö för samverkan, problemlösning och långsiktig kompetensutveckling. Centrumet skulle bli det naturliga navet inom området, där myndigheter och andra organisationer kan få hjälp med sina arkivfrågor.