Hoppa till innehållet
CYNIK
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

CYNIC – Företagsmodeller för digital innovation och informationssäkerhet

Publicerad: 28 september 2018

Projektet har identifierat att informationssäkerhet är ett hinder för SMF för att våga satsa på nya affärsmodeller anpassade för digitalisering och digitala tjänster. Bättre insikter och sunt IT-beteende kan fås genom att prova på och utvärdera lösningar i en säker testmiljö. Projektet utgår från två etablerade informationssäkerhetslabb samt forskning i Sverige och Finland som vidareutvecklas till en dynamisk testbädd för SMF, där nydanande affärsidéer, innovativa tekniska lösningar, kreativ mjukvaruutveckling och realistisk användarinvolvering är ingredienser. Den dynamiska testbädden blir ett neutralt gränssnitt och miljö där företag praktiskt kan lära sig om risker och hur dessa kan förebyggas.

CYNIC: REGIOSTARS Award - Finalist 2020

The CYNIC project is contributing to an increase in digital services by providing enablers for experimental learning for SMEs. The objective is to provide deeper insights, better knowledge and awareness to foster a sound IT-, Cyber-, Information Security behavior among SMEs. The project supports new business models and transformation to digitalization and digital services. SMEs are provided the opportunity to test, experience and evaluate solutions in two information security labs.
https://www.cynic.se/

#CYNIC #InterregNord #EUinmyRegion #LTU #Centria #EURegionsWeek #REGIOSTARS #ThinkB4UClick #CyberSecMonth #Cybersecurity #DigitalSkills

Projektet förväntas resultera i nyutveckling av affärsmodeller för kvalificerade digitala tjänster. I samverkan med företag hämtas tillämpningsfallen från olika branscher vilket ger en direkt implementering i företagens vardagliga verksamhet. Projektets aktiviteter består på kort sikt av identifiering och formalisering av situationer och utmaningar avseende informationssäkerhet som utgör hinder för nya digitala tjänster. På medellång sikt utvecklas och sammanställs olika typer av riskscenarier och penetrationsförsök som i sig lägger grunden för en serie företagsinteraktioner där experimentellt och problembaserat lärande bygger praktiska industrinära lärdomar. På lång sikt föreslås affärsmodeller anpassade för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Effekten av den kompetenshöjande verksamheten förväntas vara att SMF bättre kan vikta risk mot möjlighet och därmed får bättre beslutsunderlag för innovativa digitala tjänster. 

Projektets planerade aktiviteter:  

Projektet avser att genomföra tematiska seminarier, workshops men framförallt nyttja labbmiljöerna för att sätta upp realistiska situationer och sedan ”stressa” systemen och användarna för att lära sig av vad som kan hända, hur de reagerar och hur de kan reagera på ett bättre sätt (bygger på idén med red teaming). Finsk part – Centria Research & Innovation – är mer tekniskt inriktat och kommer att bidra med kompetenser om funktionalitet, men även exempelvis mot GDPR (European General Data Protection Regulation) och hur det kan påverka tjänsterna. Även flexibla kontrakt för digitala tjänster (exempelvis Blockchainteknik) och marknader för digital samverkan (exemplevis Crowd employment, Mechanical Turk) är planerade perspektiv för projektet.   

Hur företag deltar:  

Projektplanen är medvetet öppen och bred. Detta för att vi arbetar dels med tillämpad forskning (ska finnas en mottagare som har nytta av resultatet), dels behovsdrivet där företagens intressen över tid formar projektets inriktning (säkerställer att det finns en mottagare av resultatet). Projektets kärna är informationssäkerhet och digitala tjänster, men innehållet formas efter deltagande företags behov och intressen. 

I tidigare liknande projekt har företagen varit med genom att:  

  • vara beställare i studentprojekt,  
  • agera utifrån sitt expertområde som ”sanity check” för projektet (referensgrupp, bollplank och liknande), 
  • delta i seminarier och andra arrangemang (de som passar det intresse företaget har), 
  • vi hjälper till att genomföra förstudier, 
  • vi faciliterar workshops (t ex. kreativa, problemformulering och problemlösning) med företagets personal,  
  • vi hjälper till att komma fram till alternativa lösningar på produkt- eller tjänsteutveckling,  
  • vi, med hjälp av lärosätenas olika labb och miljöer, kan demonstrera olika typer av modern teknologi, 
  • vi kopplar ihop företaget med andra forskare och experter. 
  • vi sammanför företag med företag från projektets ingående parter.