Hoppa till innehållet

ArcticHubs

Publicerad: 28 februari 2020

ArcticHubs är ett EU Horizon 2020-projekt där forskare hos maskinkonstruktion arbetar med att öka hållbarheten hos skogsmaskiners arbete genom precisionsoperationer under drift, s.k. Lean Forestry.

Ökad global konkurrens om naturresurser utgör stora utmaningar inom den arktiska regionen. ArcticHubs kommer att utveckla hållbara lösningar för att förena konkurrerande försörjning och markanvändningssätt i viktiga arktiska "nav" - viktiga socioekonomiska noder i ett geografiskt nätverk - och deras omgivningar, med fokus på särskilda behov och kulturer i lokala samhällen (inklusive urspringsbefolkningar). Detta kommer att uppnås genom att tillämpa multi- och tvärvetenskapliga, deltagande strategier för flera aktörer för att systematiskt kartlägga, identifiera och analysera globala drivkrafter med hög miljöpåverkan, samhälleliga och ekonomiska effekter som påverkar 33 viktiga nav såsom hållbarhet i fiskodling, mångfacetterad användning av skogar, turism, gruvdrift och inhemska kulturer.

Resultatet av ArcticHubs kommer att tillhandahålla lösningsorienterade verktyg, som förbättrade geografiska informationssystem genom samhälleligt deltagande, riktlinjer för 'social license to operate' och framtidsscenarier för arktiska samhällen, industriella intressenter, beslutsfattare och andra relevanta aktörer. Detta kommer att möjliggöra skapande och implementering av regionala utvecklingsstrategier som förenar nya ekonomiska möjligheter med traditionella försörjningsmöjligheter och ökar motståndskraften för både nya och befintliga industrier och försörjning för miljömässiga, ekonomiska och politiska förändringar i Arktis. Effekten av projektet kommer att vara långsiktig hållbarhet och motståndskraft för framtida miljömässiga, sociokulturella, ekonomiska och politiska faktorer i den alltmer konkurrensutsatta och globaliserade arktiska regionen, vilket ökar den sociala acceptansen av ökad ekonomisk aktivitet. Dessa effekter kommer att bidra till genomförandet av den nya integrerade EU-politiken för Arktis, IPPC-utvärderingar och andra stora regionala och globala initiativ, ge stöd till EU:s arktiska forskningskluster och förbättra engagemanget och samspelet mellan lokala (inklusive inhemska), nationella och globala aktörer.

Som en unik teknisk inriktad nod i detta samarbetsprojekt arbetar forskare på maskinkonstruktion med att utveckla en obemannad terrängfordonsplattform med intelligenta styrsystem som ska påvisa möjligheten att tillvarata lokala ekosystemtjänster genom implementeringen av 'Lean Forestry'. Detta nya sätt att se på hur skogen kan - och bör - nyttjas, ställer krav på nya metoder för maskinoperationer i det boreala skogsbältet: Samtidigt som ekonomisk lönsamhet ska uppnås, måste även andra ekosystemtjänster adresseras, såsom renbetesmarker eller områden med intensiv turism; lokala områden som skulle påverkas negativt av för intensiva skogsbruksoperationer.