Hoppa till innehållet

Forskarutbildning i produktinnovation

Publicerad: 27 september 2018

Forskarutbildningen inom produktinnovation är upplagd så att en forskarstuderande skall tillägna sig såväl specialistkunskap som bredd inom ämnet. Forskarutbildningen vid avdelningen skall hålla hög nivå vid en internationell jämförelse. Efter avlagd licentiatexamen skall den forskarstuderande vara förberedd för både forsknings- och utvecklingsuppgifter. Efter avlagd doktorsexamen skall den forskarstuderande självständigt kunna bedriva forsknings- eller utvecklingsverksamhet inom industri eller akademi.

Forskningsämnet
Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen består av två delar; kursdel och avhandlingsdel. Licentiatexamens omfattning är 120 poäng och doktorsexamens omfattning är 240 poäng, där 40 poäng motsvarar ett års arbetsinsats. Avhandlingsdelen i forskarutbildningen utgörs av forskningsarbete samt presentation och publicering av forskningsresultat. Av den totala arbetsinsatsen i doktorsexamen om 240 poäng, skall avhandlingsdelen stå för mellan 150 och 165 poäng. För licentiatexamen är totalsumman 120 poäng och avhandlingsdelen skall vara mellan 60 och 75 poäng av denna. 

Det rekommenderas att studerande som avser avlägga doktorsexamen inom produktinnovation först avlägger licentiatexamen.

Mer information
Kontaktperson: Anna Öhrwall Rönnbäck
Almänna doktorandkurser LTU
Doktorandhandboken LTU