Hoppa till innehållet

Annorlunda hörande påverkar läsning

Publicerad: 4 november 2015

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet ska undersöka hur barn som är gravt hörselskadade eller döva och har ett högteknologiskt cochleaimplantat i örat, lär sig att läsa.

– Cochleaimplantat innebär att man får en elektrod inopererad i snäckan i innerörat. Elektroden omvandlar ljud till elektriska impulser som går direkt in i hörselnerven och vidare till hjärnan där de tolkas som ljud och språk, säger Malin Wass, universitetslektor inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

I Sverige föds cirka 30 till 40 barn om året som är gravt hörselskadade eller döva och därmed kan ha nytta av att få cochleaimplantat. Avvikelserna upptäcks i regel i samband med det hörseltest som görs på nyfödda. De flesta barn med problematiken får sedan ett cochleaimplantat. Operationen görs oftast mellan sex till tolv månaders ålder, eftersom det är viktigt att börja stimulera hörseln så tidigt som möjligt.

Breddar forskningen inom arbetsvetenskap vid LTU

Malin Wass var tidigare verksam vid Linköpings universitet. Där forskade hon om den kognitiva utvecklingen och läsförmågan hos barn med cochleaimplantat, och nu har hon tagit med sig sitt forskningsområde till Luleå.

Hon förklarar att cochleaimplantat hjälper många gravt hörselskadade och döva att höra, tala och förstå talat språk. Många av barnen har så god hjälp av sina cochleaimplantat att de går integrerade i skolor för normalhörande barn.

Projektet lägger grunden för att hitta stöd

Många blir hjälpta av ett cochleaimplantat, men det finns också barn som får svårigheter att lära sig prata och läsa. En anledning är att ljuden blir annorlunda och inte lika detaljerade som hos en normalhörande. Den forskning som Malin Wass nu genomför, lägger grunden till att i förlängningen kunna hitta verktyg som stöttar läsutvecklingen.

– Att ljuda sig fram är grundläggande för all läsning. Vi vuxna gör ju också det om vi ska läsa ett helt nytt ord. Tidigare forskning har visat att barn med cochleaimplantat kan ha svårigheter med detta ända upp till 17 års ålder.

– I det här projektet kommer vi att följa barn från sex till tio års ålder som har cochleaimplantat men inga andra funktionsnedsättningar. Det är en väldigt intensiv fas i läsutvecklingen då de går från att ljuda sig fram, bokstav för bokstav, till att känna igen de flesta orden. Vi behöver detaljstudera denna övergång och ta reda på vad det är som händer i de tidiga stadierna av läsutvecklingen, för att kunna hitta stödjande åtgärder som är specifikt anpassade för dessa barn. Denna kunskap saknas idag, avslutar Malin Wass.

Projektet Hur lär man sig att läsa när man inte hör som andra? finansieras med cirka tre miljoner av Riksbankens jubileumsfond. Samarbetspartners är Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Kontakt

Malin Wass

Malin Wass, Biträdande professor

Telefon: 0920-493267
Organisation: Teknisk psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik