Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Ahmeds huvudsakliga forskningsområde är hantering av dagvattenanläggningar och dagvattensystem. Han avlade år 2016 doktorsexamen vid LTU inom VA-teknik. Under sina doktorandstudier undersökte och utvärderade Ahmed dessa anläggningars långtidsoberoende hydrauliska kapacitet och behandlingsförmåga, samt driftaspekter och underhållsbehov för skilda processteg i dagvattenanläggningar (porösa ytbeläggningar, infiltrerande stråk, svackdiken, våta dammar samt konstruerade våtmarker). Här ingår även faktorer som tex anläggningars design, konstruktion, anläggningsdrift efter uppstart samt nivå på underhåll.

I nyligen genomförda projekt har Ahmed arbetat vidare med dagvattenbiofilter för att fältmässigt testa och verifiera laborativa resultat – här har en adaptiv och relativt sofistikerad design som i hög grad baseras på resultat från LTU:s dagvattenforskargrupp kommit till nytta.

Forskningsprojekt