Hoppa till innehållet
Agnes Strandberg
Agnes Strandberg

Agnes Strandberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
agnes.strandberg@ltu.se
0920-492311
R229 Luleå

Agnes Strandberg är doktorand i svenska med didaktisk inriktning och är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

Agnes intresserar sig för hur man kan utveckla grammatikundervisningen i svenskämnet. Hennes forskningsprojekt handlar därför om att skapa en didaktisk design för grammatikundervisning. Designen utgår från en holistisk syn på grammatik, där grammatik kontextualiseras i andra moment i svenskundervisningen, för att på så sätt belysa nya perspektiv på grammatikens vad, hur och varför-fråga. Designen ämnar iscensättas tillsammans med verksamma svensklärare på gymnasiet i iterativa cykler för att undersöka och utveckla grammatikundervisningen i verkliga sammanhang i samarbete med praktiker. Projektet tar således sin utgångspunkt i en praktiknära ansats, med en förståelse för vikten av kunskap som har direkt nytta och användbarhet i praktiken. Målet med projektet är därför att dels bidra med praktisk nytta för den faktiska undervisningen för att på sikt stärka undervisningens vetenskapliga grund och dels bidra med teoretisk kunskap och förståelse genom formulerandet av designprinciper. Elevernas metalingvistiska aktiviteter och vad som karaktäriserar dessa kommer att utgöra det primära studieobjektet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text (2022)

Strandberg. A, Toropainen. O
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 8, nr. 1, s. 1-21
Konferensbidrag

“It's all about making the students see the Matrix” – Teachers' reflections on teaching grammar in context in an educational design research project (2022)

Strandberg. A
Paper presented at : ARLE - The International Association for Research in L1 Education
Konferensbidrag

Representations of Grammar Teaching in L1 Education – A Literature Review (2022)

Strandberg. A
Ingår i: Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020, s. 196-216, ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2022
Konferensbidrag

Design för kontextualiserad grammatikundervisning (2021)

Strandberg. A
Ingår i: Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Uppsala universitet, 24-25 november 2021., 2021