Hoppa till innehållet
Agnes Strandberg
Agnes Strandberg

Agnes Strandberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
agnes.strandberg@ltu.se
0920-492311
R229 Luleå

Agnes Strandberg är doktorand i svenska med didaktisk inriktning och är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

Agnes intresserar sig för svenskämnesdidaktik i allmänhet, och hur man kan utveckla grammatikundervisningen inom förstaspråksämnet i synnerhet. Hennes avhandlingsprojekt utgår därför från en designbaserad forskningsansats, där lärare och forskare arbetar tillsammans i cykler av analys, design, utveckling och iscensättning av grammatikundervisning, med syftet att skapa kontextuell och användbar kunskap av såväl teoretisk som praktisk karaktär. Designen utgår från en holistisk syn på grammatik, där grammatik förstås som val, samt där grammatikundervisningen integreras i andra moment i svenskämnet. Syftet med designen är att utveckla elevers metalingvistiska förståelse. I designen är därför även användningen av autentiska texter samt gruppdiskussioner av induktiv karaktär centrala kännetecken. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling där olika nedslag i designprocessen görs i fyra olika artiklar. Sammantaget belyser artiklarna didaktiska perspektiv på grammatikens vad, hur och varför-fråga inom ramen för gymnasieskolans svenskundervisning.

Agnes sitter vidare med i arbetsgruppen för UDiN, Utbildningsdialog i Norr, som är ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling. Om du är intresserad av att presentera ett utvecklings- eller forskningsprojekt i UDiN är du välkommen att kontakta Agnes eller läsa mer på UDiN:s hemsida www.ltu.se/udin.

Agnes är även medlem i det nordiska nätverket för grammatikdidaktik, GRADIMO.

Andra nätverk:

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • ARLE (Association for Research in L1 Education)
  • ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée)

Följ Agnes forskning på ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Agnes-Strandberg

Publikationer

Konferensbidrag

Dagen då Halliday mötte Nussbaum (2022)

Strandberg. A, Lundström. S
Ingår i: Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening?, 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, s. 31-32, 2022
Artikel i tidskrift

”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text (2022)

Strandberg. A, Toropainen. O
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 8, nr. 1, s. 1-21
Konferensbidrag

“It's all about making the students see the Matrix” – Teachers' reflections on teaching grammar in context in an educational design research project (2022)

Strandberg. A
Paper presented at : 13th ARLE Conference, Nicosia, Cyprus [Online], June 15-17, 2022
Konferensbidrag

”Man demystifierar som språket för eleverna”: Lärares erfarenheter av en kontextualiserad grammatikundervisning (2022)

Strandberg. A
Paper presented at : GRADIMO Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaket 2022, Voksenåsen, Norway, Maj 10-12, 2022
Konferensbidrag

Representations of Grammar Teaching in L1 Education – A Literature Review (2022)

Strandberg. A
Ingår i: Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020, s. 196-216, ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2022