Anna Magnusson
Anna Magnusson

Anna Magnusson

Forskningsassistenet
Luleå tekniska universitet
Luleå

Anna Magnussons forskningsområde är Gröna tak i kallt klimat. Gröna tak är en teknik som imiterar naturliga ekosystem. Dessa kan också vara en del i omhändertagandet av dagvatten genom att bl.a. fungera som fördröjning av dagvattenflödet i samband med nederbörd. Annas fokus i forskningen  ligger på att utvärdera hur gröna tak fungerar i kallt klimat med avseende på avrinning, vid nederbörd och snösmältning och föroreningstransport men även på hur växterna klarar att överleva i ett subarktiskt klimat. Forskningen kommer även att fokusera på att förbättra funktionen för Gröna tak i kallt klimat bl.a. med avseende på att identifiera växter som är bättre anpassade för lokala förhållanden.

Forskningsprojekt