Anneli Nyman
Anneli Nyman

Anneli Nyman

Universitetslektor, Utbildningsledare master i Arbetsterapi
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Anneli.Nyman@ltu.se
0920-493888
R318 Luleå

Vem är jag

Jag är filosofie doktor i arbetsterapi, tog min doktorsexamen 2013 och arbetar som lektor vid avdelningen för Hälsa och Rehabilitering. Jag har under 2014 haft en post-doc anställning med möjlighet till fortsatt tid för forskning. Vidare undervisar jag på både grund- och avancerad nivå på arbetsterapeututbildningen samt är kursansvarig, handleder och examinerar på grundnivå. Jag har arbetat på arbetsterapeutprogrammet sedan 2000 och under den tiden även varit programkoordinator.

Min forskning

Jag disputerade 2013 på en avhandling med titeln Togetherness in Everyday Occupations: How Participation in On-Going Life with Others Enables Change.

Under mitt avhandlingsarbete har jag intresserat mig för att förstå delaktighet och vardagliga aktiviteter som komplexa och föränderliga processer i människors liv. Jag har därför närmat mig en transaktionell förståelse av vardagliga aktiviteter där fokus varit en ömsesidig relation mellan person och kontext istället för att se dem som separata delar.

Avhandlingen bidrar med kunskap om och förståelse för hur vardagliga aktiviteter tillsammans med andra kan förstås som en arena där gemenskap och tillhörighet kan skapas. Att vara del av en vardagsgemenskap visade sig ge tillgång till ett sammanhang där meningsskapande processer ägde rum Resultaten visar hur en vardagsgemenskap ger tillgång till delaktighet och till möjligheter att skapa förändring i sin livssituation.

Efter disputationen har jag fortsatt intressera mig för hur delaktighet och vardagliga aktiviteter kan förstås och studeras utifrån ett transaktionellt perspektiv. Vidare hur vardagsgemenskaper kan skapas på olika sätt, tillexempel via Internet, och vad det betyder att finnas i ett sådant sammanhang.   

Jag är medarbetare och biträdande handledare för en doktorand i ett forskningsprojekt med titeln:
Främja delaktighet efter förvärvad hjärnskada: tillgång till platser, sociala nätverk och aktiviteter i offentlig miljö.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Perceived occupational balance in people with stroke (2019)

Kassberg. A, Nyman. A, Larsson-Lund. M
Disability and Rehabilitation
Artikel i tidskrift

Everyday activities outside the home are a struggle (2018)

Narratives from two persons with acquired brain injury
Olofsson. A, Larsson-Lund. M, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Konferensbidrag

H2Al - The Human Health and Activity Laboratory (2018)

Synnes. K, Lilja. M, Nyman. A, Espinilla. M, Cleland. I, Sanchez Comas. A, et al.
Ingår i: 12th International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient ‪Intelligence (UCAmI 2018), Punta Cana, Dominican Republic, 4-7 December, 2018., MDPI, 2018, 1241
Konferensbidrag

Att leva som förut är inte ett alternativ (2017)

Berättelser från två personer med förvärvad hjärnskada
Olofsson. A, Larsson-Lund. M, Nyman. A
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017