Arya Vijayan
Arya Vijayan

Arya Vijayan

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
arya.vijayan@ltu.se
0920-492135
F1118 Luleå

Arya Vijayans forskning fokuserar på snö- och dagvattenkvalitet samt snöhantering i urbana områden. Varje vinter röjs hundratusentals ton med snö från stadskärnorna i kalla regioner för att kunna upprätthålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Snö från urbana områden innehåller en mängd föroreningar beroende på markanvändning och material som byggts in i staden samt de aktiviteter som pågår. Arya undersöker hur föroreningarna i snön fördelar sig i miljön och möjligheter att på ett miljömässigt hållbart sätt avyttra snö. Fokus ligger på dagvattenkvalitet kontra smältvattenkvalitet samt snöröjning och tippning av snö på land kontra i vatten. Därutöver tittar hon på hur snö och smältvattenkvaliteten kan förbättras genom förebyggande åtgärder för att minska föroreningsbelastningen samt behandling och rening.

 

Forskningsprojekt