Hoppa till innehållet
Christian Maurice
Christian Maurice

Christian Maurice

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Christian.Maurice@ltu.se
0920-491755
T3316 Luleå

Forskningsområde

Christian arbetat med frågor relaterade till oorganiska föroreningar och dess spridning i mark och vatten. Syftet med forskningen handlar om att bättre kunna bedöma och behandla föroreningar som finns i lösta och adsorberade i mark. Tillämpningen handlar om att fastlägga vissa ämnen i matrisen eller att frigöra dessa genom t.ex lakning. Christian arbetar med behandling av arsenik jord, täckning av gruvavfall, provtagningsstrategi och laktester. Christian arbetar inom Marksanerings-Centrum Norr (MCN).

Bakgrund

Christian är utbildad teknisk doktor vid Luleå tekniska universitet (LTU), vid institutionen för samhällbyggnadsteknisk och har examen som civilingenjör i geologi från en fransk teknisk högskola i Nancy (Frankrike) med inriktning geoteknik och teknisk miljövård. Hans forskarstudier handlade om behandling av emissioner från avfallsupplag bl.a. mha naturliga system.

Blandning av grönlutslam och aska
Blandning av grönlutslam och aska

Forskningsprojekt

Användning av grönlutslam för efterbehandling av gruvavfall

Gruvbrytning resulterar i stora mängder gråberg och anrikningssand som kan leda till negativa konsekvenser för mark, vatten och biota. Syftet med det här projektet är att undersöka om grönlutslam (GLD), en basisk restprodukt från pappersindustrin som har en låg hydraulisk konduktivitet, skulle kunna användas som vatten- och syrebarriär i tätskikt vid efterbehandling av anrikningssand. Projektet finansieras av Formas.

Kemikalier för jordtvätt av arsenikförorenad jord

Stora mängder arsenikförorenad jord deponeras som en följd av tidigare impregneringsverksamhet. Syftet med projektet är att hitta lämpliga kemikalierkombinationer för att avlägsna arsenik från jordpartiklarna. Projektet finansieras av Formas i samarbete med KTH.

Bedömning av redoxkänsliga ämnen

Redoxkänliga ämnen som t.ex. arsenik är mer rörliga under anaeroba förhållanden. Laktesterna som används idag tar inte hänsyn till redox-förhållanden och underskattar utlakning av dessa ämnen. Syftet med projektet är föreslå alternativa lakningsmetoder för material som innehåller redoxkänsliga ämnen som t.ex arsenikförorenad jord, kisaska, och hyttsten. Projektet finansieras av EU-mål 2.

Provtagningsstrategi för förorenade områden

Mycket resurser läggs ned på att undersöka förorenade områden. Trots det blir resultatet ofta dåligt. Syftet med projektet är att optimera provtagningsstrategi för förorenade områden för att få ut så mycket information som möjligt och kvalitetssäkra denna. Projektet finansieras av EU-mål 2.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effective Oxygen Diffusion Coefficient of Till and Green Liquor Dregs (GLD) Mixes Used in Sealing Layer in Mine Waste Covers (2020)

Virolainen. A, Maurice. C, Pabst. T
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 231, nr. 2
Artikel i tidskrift

Effects of the co-disposal of lignite fly ash and coal mine waste rocks on AMD and leachate quality (2019)

Qureshi. A, Maurice. C, Öhlander. B
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 26, nr. 4, s. 4104-4115
Artikel i tidskrift

Geotechnical and chemical characterization of field-applied fly ash as sealing material over mine tailings (2019)

Jia. Y, Stahre. N, Maurice. C, Öhlander. B
International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 16, nr. 3, s. 1701-1710
Artikel i tidskrift

Variation of green liquor dregs from different pulp and paper mills for use in mine waste remediation (2019)

Jia. Y, Hamberg. R, Qureshi. A, Mäkitalo. M, Maurice. C
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 26, nr. 30, s. 31284-31300