Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag har nu pensionerat mig på deltid, och kommer att vara det fram till 2022. Under mina trettiofem år som forskare har jag publicerat forskning som har varit inriktad mot arbetsvillkor, organisation, offentligt ledarskap och genus i högre utbildning och socialt arbete och tillsammans med kollegor, därtill jämförande forskning mellan Sverige och England inom bägge områdena. Mina undervisningsområden har varit sociologisk teori och organisationsteori med ett genusperspektiv.
Under min tid som forskare har jag handlett 15 doktorander i Arbetsvetenskap.

Forskning

Forskning om socialt arbete och dess villkor startade 1986 och fram till 1994 var fokuseringen på samverkan mellan personalgrupper i kommunens hemtjänst och landstingets primärvård central.  Mellan 1994 – 1996 innehade jag en forskarassistenttjänst som la grunden för min nästa forskningsperiod - genus, ledarskap och arbetsvillkor inom det sociala arbetet. Metodologiskt förflyttade jag mig från mera modernistiska och strukturalistiska forskningsansatser till poststrukturalistisk och senmodernistisk. Metoden som användes var diskursanalys. Min forskning om ”Kvinnor och chef i offentlig sektor” ledde mig över till en fördjupad forskning och teoriutveckling om mellanchefer och deras arbetssituation i offentlig sektor och nu mer inriktat mot New public management och dess konsekvenser för akademiker och chefer i socialförvaltningen i Sverige och England. Samarbete med forskare från framförallt University of East London har lett till flera forskningsprojekt som fortfarande pågår.  En annan inriktning har varit forskning om identitet, genus och stress. Från 2002 inleddes ett samarbete med forskare inom informatik som har lett till en intressant tvärvetenskaplig ansats där mobilteknologi och arbetet är i fokus, analysen var diskursanalys med ett genusperspektiv. Studieobjektet är socialt arbete, ur ett genusperspektiv.

Pågående forskningsprojekt

Dansa till en ledarskapston? Mellanchefers framträdande, genus och arbetssituation i socialförvaltningar i Sverige och England, tillsammans med Jim Barry och John Chandler, 2005 – pågår.

N-CORP, ett nätverk med länder från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, England och Polen med syfte att forska om evidensbaserad praktik, 2009- pågår.

Forskningsprojekt med forskare från Middlesex University och University of East London om socialt arbete och management 2010 - pågår

HOPES - nätverk med forskare från Skotland, England, Polen, Nederländerna, Italien som arbetar md forskning rörande How to Open European Society, 2005 - pågår.

 

 

Undervisning

 Undervisning: Organisationsteori, Sociologisk teori, Organisation och ledarskap, känslor i arbetslivet, Ledning, organisation och samverkan

Forskarutbildning

Ingenting för närvarande.