Hoppa till innehållet
Emelie Hedlund Nilsson
Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson

Industridoktorand, Kommundoktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Emelies forskningsarbete handlar om dagvattenhantering i subarktiskt klimat och de utmaningar som kommer med snödeponier i städer.  Fokus i forskningen ligger i att undersöka möjligheten till multifunktionella ytor i subarktiska städer. Målet är att ytan ska kunna fungera som snödeponi under vintern och  under sommaren hantera smältvatten och dagvatten. Emelie är baserad som kommundoktorand på Luleå kommun och forskningen är en del av forskningsprogrammet ”DRIZZLE Center of Excellence”, ett projekt med flera intressenter som fokuserar på att utveckla och komma fram med ett visionärt och hållbart dagvattensystem för framtiden.

Emelie började som kommundoktorand på VA-Teknik vid LTU i juni 2019. Emelie har sedan tidigare en civilingenjörsexamen i Naturresursteknik med inriktning miljö och vatten vid LTU. I arbetet med masteruppsatsen byggde Emelie upp ett pilotfilter för ett försök med biologisk avskiljning av järn och mangan i råvatten från grundvattenverk. Pilotförsöket pågick under ett års tid och utfördes i samarbete med Luleå kommun. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Evaluation of Snow Management using Green Infrastructure in Subarctic Climate (2022)

Hedlund Nilsson. E, Broekhuizen. I, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk (2019)

En studie i Klöverträsk med avseende på beredningsuppehåll och årstidsvariationer i råvattenkvalitet
Hedlund Nilsson. E
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Teknik och teknologier, Civilingenjör, Naturresursteknik, Examensarbete, minst 30 hp