Hoppa till innehållet
Fredrik Nyström
Fredrik Nyström

Fredrik Nyström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
fredrik.nystrom@associated.ltu.se
0920-493538
T3015 Lulea

Fredriks doktorandprojekt handlar om avancerade reningsmetoder för förorenat dagvatten. Primärt har kemisk fällning studerats som en möjlig reningskomponent.

Många dagvattenreningsanläggningar baseras på avskiljning av partiklar för att förbättra dagvattenkvaliten. Sedermera har det visat sig att små partiklar, som inte avskiljs i större utsträckning, är viktiga transportörer av föroreningar. För att uppnå fullgod reningseffekt bör reningsystem för dagvatten även beakta de mindre partikelfraktioner.

Kemisk fällning är en behandlingsprocess vanlig inom avloppsvattenbehandling och dricksvattenberedning men ej utbredd alls i en dagvattenkontext. Kemisk fällning har en destabiliserande effekt och möjliggör en aggregering av partiklar som ej hade skett naturligt. På så sätt avskiljs även de mindre partiklarna.

Doktorandstudierna har fram tills licentiatexamen syftat till att undersöka olika frågeställningar kring kemisk fällning som en reningskomponent av förorenat dagvatten. Några av forskningsfrågorna har inkluderat val av fällningskemikalier, operativ fällningskaraktäristik samt dominerande fällningsmekanism. Vidare undersöktes avskiljningseffekterna för de vanligaste dagvattenföroreningarna.

Efter licentiatexamen har Fredrik undersökt hur val och preparation av polymerer påverkar en avvattningsprocess av dagvattensediment från en dagvattendamm. Studien kommer resultera i två stycken artiklar, varav en fokuserar på polymerbehov och reningsseffekt av filtratet, d.v.s. rejektvattnet som återgår till dagvattendammen efter sedimentavvattning. Den andra artikeln kommer undersöka hur avvattningsbarheten på dagvattensedimentet förändras beroende på hur processen ser ut.

Utöver de projekt som ingår i doktorandstudierna, har även en mindre studie där elektrokoagulation undersökts som reningsprocess för dagvatten har genomförts.  Specifikt undersöktes hur reningseffekten påverkas vid olika konstantströmnivåer och elektrodmaterial, samt i vilken utsträckning olika redox-reaktioner påverkar de lösta metallhalterna.

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Polymer-assisted hydraulic dredging for quality control of stormwater pond sediment and reject water – Influence of polymer choice and its preparation (2023)

Nyström. F, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 51, s. 103463-103463
Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research, Vol. 182
Artikel i tidskrift

Treatment of road runoff by coagulation/flocculation and sedimentation (2019)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 79, nr. 3, s. 518-525