Godecke-Tobias Blecken

Titel: Universitetslektor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: VA-teknik
Avdelning: Arkitektur och vatten
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: godecke-Tobias.blecken@ltu.se
Telefon: 0920-491394
Rum: L208 - Luleå »
Ort: Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det kalla klimatet i norra Sverige, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till avancerade tekniklösningar

[https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Dagvattenbiofilter-fran-standardlosningar-till-avancerade-tekniklosningar-2016-2020-1.160366]

Dag&Nät

[http://www.ltu.se/dag-nat]

Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Forbattra-funktionen-av-grona-tak-i-kravande-klimat-2015-2017-1.142784]

Grön infrastruktur för hållbara städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Gron-infrastruktur-for-hallbara-stader-2014-2016-1.142947]

Kunskapssammanställning - Dagvattenreningsanläggningar

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Kunskapssammanstallning-Dagvattenreningsanlaggningar-2014-2015-1.142932]

Nydanande biofilter för dagvatten: att övervinna hinder för ökad implementering

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Nydanande-biofilter-for-dagvatten-att-overvinna-hinder-for-okad-implementering-2011-2014-1.142950]

Hur osäkert är dagvattenprovtagning?

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Hur-osakert-ar-dagvattenprovtagning-2013-1.142819]

Fett i avloppsnät - Kartläggning och åtgärdsförslag

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Fett-i-avloppsnat-Kartlaggning-och-atgardsforslag-2007-2009-1.39087]

GrönNano

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/GreenNano]

GREEN/BLUE CITIES – Grön/blå infrastruktur för hållbara, attraktiva städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Green-Blue-Cities]

Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

[http://www.ltu.se/proj/Attract-Hallbar-samhallsplanering]

Publikationer

Artikel i tidskrift
Al-Rubaei, A et al.

Effectiveness of a 19-Year Old Combined Pond-Wetland System in Removing Particulate and Dissolved Pollutants

2017
Ingår i Wetlands (Wilmington, N.C.), ISSN 0277-5212
Artikel i tidskrift
Søberg, L et al.

Do salt and low temperature impair metal treatment in stormwater bioretention cells with or without a submerged zone?

2017
Ingår i Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697
Artikel i tidskrift
Blecken, G et al.

Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to ensure designed functionality

2017
Ingår i Urban Water Journal, ISSN 1573-062X
Artikel i tidskrift
Merriman, L et al.

Evaluation of factors affecting soil carbon sequestration services of stormwater wet retention ponds in varying climate zones.

2017
Ingår i Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697
Artikel i tidskrift
Al-Rubaei, A et al.

Survey of the operational status of 25 Swedish municipal stormwater management ponds

2017
Ingår i Journal of environmental engineering, ISSN 0733-9372
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 15 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017