Godecke-Tobias Blecken
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
godecke-Tobias.blecken@ltu.se
0920-491394
R120 Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion under olika klimatförhållanden samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande svenska klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll. Andra frågor berör ekosystemtjänster kopplade till grön infrastruktur.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det svenska klimatet, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Dissolved metal adsorption capacities and fractionation in filter materials for use in stormwater bioretention facilities (2019)

Søberg. L, Winston. R, Viklander. M, Blecken. G
Water Research X, Vol. 4
Samlingsverk (redaktörskap)

Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows (2018)

Tondera. K, Blecken. G, Chazarenc. F, Tanner. C
Kapitel i bok, del av antologi

Emerging Contaminants (2018)

Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Tondera. K, Blecken. G, Tournebize. J, Viklander. M, Österlund. H, Andersson-Wikström. A, et al.
Ingår i: Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows