Hoppa till innehållet
Greta Lindberg
Greta Lindberg

Greta Lindberg

Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
greta.lindberg@associated.ltu.se
0920-491026
R122 Lulea

Verksamhetsområden

Jag har arbetat på LTU sedan 2003 som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och undervisat i olika kurser inom lärarutbildningen, i fristående kurser samt i uppdragsutbildningar inom det specialpedagogiska och  pedagogiska området. 2006 blev jag utbildningsledare för delar av lärarutbildningen  och i och med den nya lärarutbildningen år 2011 utbildningsledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och för avdelningens uppdragsutbildning. Sedan hösten 2019 har jag funktionen utbildningsledare för LTU:s specialpedagogiska verksamhet inklusive specialpedagogutbildningen och för avdelningens uppdragsutbildning. Jag genomgått forskarutbildning i pedagogik och disputerade 2019 med avhandlingen Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete.

Min bakgrund

Jag har lärar- och specialpedagogexamen och har arbetat som lärare, specialpedagog och rektor på olika nivåer inom för- och grundskolan. Min fil kand-examen har huvudämnet pedagogik, fil mag-examen har inriktningen specialpedagogik och examen från Kulturkommunikationslinjen har huvudämnet Etnologi (D-nivå) och biämnet Konstvetenskap. Utöver dessa examina har jag läst ett antal fristående kurser vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Jag har även undervisat på Institutionen för Etnologi i Umeå samt under några säsonger varit projektanställd vid Västerbottens länsmuseum i Umeå.

Forskningsområde

Skolan är en spännande och komplex social arena. En rad studier visar att många elever upplever kränkande behandling, diskriminering och trakasserier  på denna arena och de professionella aktörerna på realiseringsarenans olika nivåer har ett stort ansvar för att bidra till att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö och studiero. Skolans styrdokument betonar vikten av ledarskap och trygghet och av att pedagogiska verksamheter måste arbeta aktivt och systematiskt för att utveckla goda strategier med fokus på främjande, förbyggande och åtgärdande insatser i arbetet mot kränkande behandling, diskriminering  och trakasserier. Mitt forskningsområde behandlar olika aspekter av detta arbete med fokus på rektorer i grundskolan och deras viktiga roll som pedagogiska ledare i verksamheterna.

Publikationer

Konferensbidrag

Conflict handling and equal treatment in the Swedish schools (2008)

Rova-Lindberg. G
Paper presented at : From Violence to Caring : gendered and sexualized violence as the challenge on the life-span 04/12/2008 - 05/12/2008