Greta Lindberg
Greta Lindberg

Greta Lindberg

Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Greta.Lindberg@ltu.se
0920-491026
A2408 Luleå

Verksamhetsområden

Jag har arbetat på LTU sedan 2003 som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid dåvarande institutionen för pedagogik och lärande (POL).  Mina arbetsuppgifter som universitetsadjunkt har i huvudsak varit undervisning i olika kurser inom lärarutbildningen, i fristående kurser samt i uppdragsutbildningar inom det pedagogiska och specialpedagogiska området. Andra verksamhetsområden som jag har engagerat mig i är studentrekrytering, utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt biträdande handledare för examensarbeten inom det specialpedagogiska området.  Mellan 2006-2011 har jag i huvudsak arbetat som utbildningsledare för grundutbildningen vid institutionen. I den nya institutionen konst, kommunikation och lärande (KKL) är jag sedan 2011 utbildningsledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i lärarprogrammen samt för uppdragsutbildningen vid KKL. 2012 antogs jag som forskarstuderande i pedagogik.

Min bakgrund

Jag har lärar- och specialpedagogexamen och har arbetat som klasslärare, specialpedagog och rektor på olika nivåer inom för- och grundskolan i olika kommuner. Min fil kand-examen har huvudämnet pedagogik, fil mag-examen har inriktningen specialpedagogik och examen från Kulturkommunikationslinjen har huvudämnet Etnologi (D-nivå) och biämnet Konstvetenskap. Utöver dessa examina har jag läst ett antal fristående kurser vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Jag har undervisat på Institutionen för Etnologi i Umeå samt under några säsonger varit projektanställd vid Västerbottens länsmuseum i Umeå.

Forskningsområde

Skolan är en spännande och komplex social arena. En rad färska studier visar att många elever upplever kränkande behandling och diskriminering på denna arena. De professionella aktörerna har ett stort ansvar för att bidra till att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö och studiero för eleverna. Skolans styrdokument och författningar definierar likabehandlingsuppdraget som innebär att pedagogiska verksamheter måste arbeta systematiskt och målinriktat för att utveckla goda strategier med fokus på främjande, förbyggande och åtgärdande insatser i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Mitt forskningsområde behandlar olika aspekter av likabehandling med fokus på rektorer i grundskolan – deras viktiga roll som pedagogiska ledare och hur de  tolkar och leder likabehandlingsuppdraget i sina verksamheter.

Projekt/nätverk

Jag deltar i det nationella nätverket för VFU och i det nationella nätverket för konflikthantering i lärarutbildning/skola. Jag har deltagit i ett antal nationella och internationella konferenser inom området konflikthantering/likabehandling och inom pedagogik/ specialpedagogik och lärarutbildning. Sedan 2007 har jag deltagit i utvecklandet av och varit lokal koordinator vid LTU för den nationella satsningen med fokus på värdegrunds- och likabehandlingsfrågor som startade 2007 och i olika former är planerad att fortsätta till 2014.

Publikationer

Konferensbidrag

Conflict handling and equal treatment in the Swedish schools (2008)

Rova-Lindberg. G
Paper presented at : From Violence to Caring : gendered and sexualized violence as the challenge on the life-span 04/12/2008 - 05/12/2008