Hoppa till innehållet
Gunilla Isaksson
Gunilla Isaksson

Gunilla Isaksson

Professor
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Gunilla.Isaksson@ltu.se
0920-493853
S237 Luleå

Presentation av mig själv

Jag är professor i arbetsterapi vid institutionen för Hälsa, lärande och teknik.

Presentation av min forskning

Min forskningsprofil återfinns inom forskningsämnet arbetsterapi. Ämnet arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Med aktiviteter avses kulturellt definierade och individuellt värderade aktiviteter utförda dagligen eller under olika perioder i livet. Ett aktivitetsperspektiv kan beskrivas som ett sätt att se på eller förstå mänskligt görande. Redan under mina forskarstudier fanns ett intresse för att fördjupa mig i den sociala miljöns betydelse för människors delaktighet i vardagliga aktiviteter, vilket har kommit att utvecklas i två riktningar inom min fortsatta forskning, en som inbegriper sköra/äldre medborgare och en med ett i huvudsak fortsatt fokus på personer med ryggmärgsskada. Båda med ambitionen att främja hälsa och välbefinnande hos människor genom delaktighet i aktivitet.

 

Min forskning har en övervägande kvalitativ ansats, för att fånga människors upplevelser, det vill säga hur en person erfar, uppfattar, bedömer och värderar olika skeenden i sitt liv. Metodologiskt har jag framförallt fördjupat min kompetens i förhållande till ”Grounded theory”, Narrativ metod och Innehållsanalys, men på senare tid även kommit att fördjupa mig inom ”Participatory Action Research”. Dessa metoder är lämpliga då mitt intresse varit och är deltagande forskning och att beskriva temporala och sekventiella relationer mellan livshändelser. Jag har också erfarenhet av olika datainsamlingsmetoder såsom individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer återkommande över tid samt deltagande observationer och fältanteckningar, memos samt illustrerande bilder. Metodologiskt sätter jag stort värde i att samla data genom att följa och möta samma personer ett flertal gånger och i de situationer det är möjligt samla data med varierade metoder för att få ett innehållsrikt och trovärdigt material. Detta för att kunna belysa den komplexitet som finns i människors vardag samt deras reflexioner över tid i förhållande till livssituationen och de handlingar det inkluderar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Older adults’ experiences of maintaining social participation (2022)

Creating opportunities and striving to adapt to changing situations
Löfgren. M, Larsson. E, Isaksson. G, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 7, s. 587-597
Artikel i tidskrift

The Process of Using Participatory Action Research when Trying out an ICT Solution in Home-Based Rehabilitation (2022)

Nyman. A, Rutberg. S, Lilja. M, Isaksson. G
International Journal of Qualitative Methods, Vol. 21
Artikel i tidskrift

Enacted togetherness (2021)

A concept to understand occupation as socio-culturally situated
Nyman. A, Isaksson. G
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 28, nr. 1, s. 41-45
Artikel i tidskrift

Physiotherapy treatment experiences of persons with persistent musculoskeletal pain (2021)

A qualitative study
Calner. T, Isaksson. G, Michaelson. P
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 37, nr. 1, s. 28-37
Artikel i tidskrift

Healthcare professionals’ perspective on how to promote older couples’ participation in everyday life when using respite care (2019)

Riekkola. J, Rutberg. S, Lilja. M, Isaksson. G
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 33, nr. 2, s. 427-435