Hoppa till innehållet

STASIS – en hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord

Publicerad: 17 april 2020

Målet med projektet är att skapa metoder för att förhindra oxidering och öka stabiliteten av sulfidjord genom att tillsätta andra material t.ex. bio-kol och olika typer av kalk.

Projekt fokuserar på:

  • Förlänga tiden som tillåts för mellanlagring av schaktad sulfidjord
  • Behandling av schaktbottnar för att minska sur avrinning
  • Förbättring av geotekniska egenskaper hos sulfidjord för användning vid konstruktion

Den främsta orsaken till att sulfidjord schaktas är att den behöver ersättas med material med bättre bärighet. I Sverige ska schaktad sulfidjord deponeras inom 24 h för att undvika oxidation och därtill hörande försurning och metallurlakning. En stor andel av det sulfidjordsmaterial som schaktas upp betraktas idag som "farligt avfall" och transporteras till deponi i onödan. Dagens behandlingsmetod är både dyr och ineffektiv.

STASIS

LTU kommer utföra laboratorietester för att utvärdera olika materials inverkan på sulfidjordens kemiska och geotekniska stabilitet. Det förväntade resultatet av projektet är ett vägledande dokument där nyutvecklade metoder för stabilisering/ behandling av mellanlagrad och deponerad sulfidjord beskrivs.

Budget: 1 100 000 €

Project period: 11/2019 – 06/2022

STASIS Partner
Ida Kronsell

Ida Kronsell,

Telefon: 0920-491831
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser