Skip to content
Ivan Mantilla
Ivan Mantilla

Ivan Mantilla

PhD Student
Luleå University of Technology
Urban Water Engineering
Architecture and Water
Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
ivan.mantilla@ltu.se
+46 (0)920 493977
T3030 Luleå

Ivan Mantilla gick med i Urban Water Research Group i juni 2020 som doktorsexamen. Forskare. Inledningsvis kommer han att undersöka förändringar i regnmönstren i samband med klimatförändringar, geografisk variation i nederbörd i stor skala och dess inflytande i utformningen av grön infrastruktur för Sverige, för att bestämma eventuella avvikelser mellan antagna designriktlinjer och framtida framskrivningar. Han kommer att använda en tidsmässig nedskalningsstrategi för att få regnprognoser från regionala klimatmodeller och deterministiska verktyg för att bedöma robustheten i dagvattenkontrollåtgärder.

Ivan är miljö- och sanitetsingenjör med en civilingenjör. i Urban Water Engineering and Management erhållen från IHE-Delft, Nederländerna och Asian Institute of Technology, Thailand. Han arbetade tidigare inom energisektorn, särskilt i utvecklingen av hydrologiska studier för genomförbarhetsfaserna för vattenkraftprojekt i Sydostasien, och uppströms försörjningskedjan för kolväteindustrin.

Forskningsinriktning: Statistisk analys, hydrologisk och hydraulisk modellering, analys av cirkulations- och nederbördsmönster, klimatanpassningsplanering och gestaltning av grön infrastruktur för att minska översvämningsrisker.

Ivan Mantilla joined the Urban Water Research Group in June 2020 as Ph.D. Researcher.  Initially, he will be investigating changes in the rainfall patterns in the context of climate change, geographical variability of precipitation in a large-scale, and its influence in the design of Green Infrastructure for Sweden, to determine possible deviations between adopted design guidelines and future projections. He will be using a Spatio-temporal downscaling approach to obtain rainfall projections from Regional Climate Models and deterministic tools to assess the robustness of stormwater control measures.

Ivan is an Environmental and Sanitary Engineer with an M.Sc. in Urban Water Engineering and Management obtained from IHE-Delft, The Netherlands, and the Asian Institute of Technology, Thailand. He worked previously in the Energy Sector, most specifically in the development of hydrological studies for the feasibility phases of Hydropower projects in Southeast Asia, and the Upstream Supply Chain of the Hydrocarbon Industry.

Research focus: Statistical analysis, hydrological and hydraulic modeling, analysis of circulation and rainfall patterns, climate adaptation planning, and green infrastructure design for flood risk reduction.

 

Publications

Article in journal

Variability of green infrastructure performance due to climatic regimes across Sweden (2023)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 326
Conference paper

Impact of seasonal variability of infiltration rates on the land area required for green infrastructure implementation (2022)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : IWA World Water Congress & Exhibition, Copenhagen, Denmark, September 11-15, 2022
Conference paper

Variability of the hydrologic performance of green infrastructures due to climatic regimes across Sweden (2021)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 01, 2020