Jiechen Wu
Jiechen Wu

Jiechen Wu

Post doktor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jiechen.wu@ltu.se
0920-491729
R126 Luleå

Jiechens huvudsakliga forskningsintresse fokuserar på hållbar dagvattenhantering, med särskild inriktning på källor till föroreningar påverkade av människan och transport av föroreningar i stadens vattensystem.

Jiechen erhöll sin doktorsexamen i industriell ekologi från KTH Kungliga Tekniska Högskolan år 2016. Under sin doktorandstudie undersökte han framtida kväve- och fosforflöden från urbana källor till recipienter vid olika scenarier (t.ex. klimatförändringar, förändrad markanvändning, förändring av föroreningskällor), genom att utveckla en SFA (Substance Flow Analysis) baserad modell för urbana  avrinningsområden. Denna forskning har fortsatt med analys och hantering av fosforflöden i industriell, urban och regional skala, både från miljöskydds- och resursbevarande aspekter, genom att använda modellering och systematiska tillvägagångssätt.

Jiechen har nyligen utvidgat sitt forskningsområde och är nu inblandad i forskningsprojekt relaterade till dagvattenkvalitet, med särskild fokus på urbana källor till föroreningar och deras utsläpp genom tvättprocesser.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Anthropogenic phosphorus flows under different scenarios for the city of Stockholm, Sweden (2016)

Wu. J, Franzén. D, Malmström. M
Science of the Total Environment, Vol. 542, s. 1094-1105
Artikel i tidskrift

Evaluating low-carbon city initiatives from the DPSIR framework perspective (2015)

Zhou. G, Singh. J, Wu. J, Sinha. R, Laurenti. R, Frostell. B
Habitat International, Vol. 50, s. 289-299
Artikel i tidskrift

Nutrient loadings from urban catchments under climate change scenarios (2015)

Case studies in Stockholm, Sweden
Wu. J, Malmström. M
Science of the Total Environment, Vol. 518-519, s. 393-406
Konferensbidrag

Climate change effects on nitrogen loading to urban lakes (2013)

The case of Råcksta Träsk, Stockholm, Sweden
Wu. J, Brandt. N, Malmström. M
Ingår i: Proceedings of the 6th International Perspectives on Water Resources & the Environment, 2013