Joakim Forsman
Joakim Forsman

Joakim Forsman

Utbildning

Hösten 2008 tog jag examen från civilingenjörsprogrammet inom Väg- och vattenbyggnadsteknik på Luleå tekniska universitet. Mitt examensarbete behandlade grovkorniga jordars mekaniska egenskaper. I examensarbetet ingick bl a skjuvtester med Complabs storskaliga skjuvapparat. Efter examen påbörjade jag min nuvarande forskarutbildning här på avdelningen för geoteknologi.

Relaterade länkar

Forskningsprojekt: Livscykelkostnadsaspekter på väginvesteringar

Projektet huvudsyfte är att utarbeta riktlinjer så att beslut i projekteringsskedet fattas utifrån ett LCC-tänkande. Principen för ett LCC-tänkande är att kostnaden för en investering eller åtgärd blir minimal över tiden för en efterfrågad funktion eller effekt. I dagsläget existerar inget formaliserat arbetssätt för att beakta framtida kostnader så som drift och underhållskostnader i projekteringsskedet. Framtida drift och underhållskostnader beaktas idag endast som schablonvärden oberoende av teknisk lösning. Därför blir det grundläggande beslutsunderlaget vid investeringar och åtgärder investeringskostnaden. År 2008 investerade vägverket 9,8 miljarder kronor på ny- och ombyggnation av vägnätet medan kostnaden för drift och underhåll av det befintliga vägnätet uppgick till 8,3 miljarder. Potentialen att spara pengar genom att beakta LCC-aspekten vid väginvesteringar är alltså stor. Det har tidigare genomförts studier inom LCC i vägsammanhang men inga resultat har dock formaliserats.

Livscykelperspektivet på hur medel används beror bl.a. på i vilken skala problemet analyseras. I mikroskala behandlas enskilda material eller funktionella delar och i ett makroperspektiv t.ex. hela transportsystem. I projektet har därför, utifrån ett väghållarpespektiv, tre systemnivåer för LCC-beslut definierats. Desa är

  • Vägtransportsystemnivå
  • Projektnivå
  • Komponentnivå

För att undersöka LCC-aspekterna på de olika nivåerna kommer tre huvudstudier att genomföras: En studie med utgångspunkt från systemnivåer, en med fokus på uppföljning av vägprojekt samt en vilken behandlar implementering av LCCA i organisationen.