Joel Lönnqvist
Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
joel.lonnqvist@ltu.se
0920-493624
R222 Luleå

Joel Lönnqvists forskningsintresse är huvudsakligen grön infrastruktur och dess roll för hanteringen av urbant dagvatten. Joel har bakgrund som biolog inriktad på limnologi och har tidigare arbetat med landskapseffekter på växtdiversitet.

En viktig del av det nuvarande arbetet är att utvärdera och optimera funktionen av gröna tak i kalla klimat. Med funktionen avses primärt dagvattenhantering, vattenkvalité och växternas överlevnad. Funktionen kan komma att utvidgas till att även innefatta ekosystem-funktioner som återskapande av biotoper och korridorer för vilda djur och växter.

Utöver funktion kan också gröna tak komma att utvärderas avseende deras långsiktiga användning, underhållsåtgärder och möjliga energibesparingar. Med sin forskning vill Joel bidra till att övervinna de problem som uppstår vid hastig urbanisering och minimera förlusten av ekosystemsfunktioner.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Evaluating the plant cover of northern Sweden's green roofs (2017)

Lönnqvist. J, Viklander. M, Blecken. G
Ingår i: Proceedings of EtW2017, 2017
Konferensbidrag

Plant cover and species compositions on subarctic green roofs (2017)

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage in Prague, Czech Republic 10-15 September 2017, 2017