Joakim Nilsson
Joakim Nilsson

Joakim Nilsson

cedefopliten.jpg

Forskning

Yrkesutbildningen i Sverige har det senaste årtiondena kommit att hamna i ett allt större fokus inom utbildningspolitiken. För att höja kvalitén inom gymnasieskolan och då inte minst inom de yrkesinriktade programmen har en rad förändringar planerats under början av 2000-talet. Vilka förändringarna som ska ske har dock varierat beroende på vilken den sittande regeringen har varit. En gemensam beståndsdel i de viljeyttringar som funnits har dock varit att man velat att stat, kommun och arbetsmarknadens parter i större utsträckning än tidigare ska ta ett gemensamt ansvar för yrkesutbildningen och dess utveckling.

I min forskning studerar jag samverkan relaterat till den gymnasiala yrkesutbildningens utveckling i Sverige. Mina studier handlar både om hur samverkan och ansvarsfördelning har sett ut historiskt och, vilket är mitt huvudintresse, hur samverkan och delat ansvar yrkesutbildningen ser ut idag och vilka drivkrafter respektive hinder som finns för berörda aktörer att bidra till detta.

Mellan åren 2006-2008 var jag extern utvärderare av projektet Idéskola för yrkesutbildning. Tjugo gymnasieskolor hade av Myndigheten för skolutveckling (MSU) och den av regeringen tillsatta Yrkesutbildningsdelegationen valts ut att under två år vara Idéskolor för yrkesutbildning. Idéskolorna hade tillsammans med MSU och ett antal koordinatörer ett nationellt uppdrag att stödja kompetensutveckling och sprida erfarenheter om arbetssätt som leder till högre måluppfyllelse inom yrkesprogrammen.   Avsikten med projketet var att Idéskolorna, tillsammans med andra gymnasieskolor med yrkesutbildning, skulle bilda nätverk för att tillsammans utveckla och höja kvaliteten på respektive utbildningar och därigenom nå en högre måluppfyllelse. Förhoppningen var att det inom nätverken skulle spridas erfarenheter och idéer om arbetssätt, metoder och organisering av yrkesutbildning. Genom nätverken förväntades deltagande skolor erhålla kompetens, konkreta idéer och inspiration för att driva ett förbättringsarbete på den egna skolan. I projektet och de nätverk som bildats medverkar nu cirka 140 skolor spridda över hela landet. 

I den forskning jag nu bedriver använder jag mig av data som samlades in under utvärderingen av projektet samt att jag löpande sedan projektet avslutades samlat in kompletterade data från deltagande skolor. Resultat från min forskning kommer att presenteras i min avhandling som beräknas vara klar hösten 2011.

Länkar

Undervisning

 De kurser jag undervisat i är:

  • Sociologisk teori och metod (ARS300)
  • Samhällsteori I (ARS320)
  • Samhällsteori II (ARS321)
  • Socialpsykologi B (ARS301)
  • Kvalitativ metod (HSO005)
  • Kvantitativ metod (ARS601)
  • Implementering (S0037A)