Hoppa till innehållet
Kenneth Abrahamsson
Kenneth Abrahamsson

Kenneth Abrahamsson

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Private address

Kenneth Abrahamsson

Fastingsgatan 100, 129 43 Hägersten
Mobil 070-546 8353

e-mail: kenneth.abrahamsson1@gmail.com 

personal website

www.kennethabrahamsson.com

Forskning

Från utbildning till arbetsliv - tur och retur?

KA är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och från maj 2002, adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande vid Luleå tekniska universitet, där han bl.a. kommer att arbeta med forskarutbildning inom Arena lärande. Från 2001 utsågs Kenneth Abrahamsson till programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, med områdesansvar arbetsliv, folkhälsa och välfärd. KA är ledamot av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, UVK. De tre senaste decennierna har han i huvudsak arbetat med FoU-policy och FoU-administration inom utbildnings- och arbetslivsfälten. Han har publicerat böcker och redigerat skrifter inom olika fält, exempelvis vuxenutbildning, yrkesutbildning och folkbildning och rörande medborgaren och byråkratin samt arbetslivsfrågor.


Från början av sjuttiotalet till början av åttiotalet var KA verksam FoU-enheten vid UKÄ, Universitetskanslersämbetet och sedermera UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet. Området innefattade forskning om högre utbildning och forskning. Vid sidan av det FoU-administrativa arbetet deltog KA aktivt i projekt om nya studerandegrupper i högskolan, om arbetslivserfarenhetens värde och om bildningsbegreppet. Från 1982 och fram till nedläggningen var han verksam vid Vuxenutbildningsavdelningen, Skolöverstyrelsen, SÖ med ansvar för forskning och utvecklingsarbete om vuxenutbildning. Efter avvecklingen av SÖ 1991 skiftade Abrahamsson fokus till arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Från senhösten 1993 verkade han som FoU-handläggare vid Arbetsmiljöfonden och sedermera programansvarig för arbetsmarknadsfrågor vid Rådet för arbetslivsforskning, RALF.


Egna och andras kunskapsområden

Under åren har KA tagit initiativ till ett stort antal skrifter, böcker om uppsatser inom främst tre områden; i/ frågor om vuxnas lärande, vuxen- och yrkesutbildning samt kompetensutveckling i ett arbetslivsperspektiv ii/ utbildningspolitik och bildningssyn med tonvikt på efterobligatoriska utbildningar iii/ samt studier av medborgaren, byråkratin och den offentliga dialogen. År 2001 har han haft ett expertuppdrag för Gymnasiekommittén 2000 om gymnasieskolans bildningssyn, kunskapsinnehåll och programstruktur. Till mitten av hösten 2001 var KA sakkunnig i utredningen om validering av vuxnas yrkeskunskaper. På Rådet för arbetslivsforskning, RALF samordnade han två programsatsningar, en om nya jobb och företag och en om mångfaldsstrategier i arbetslivet. Ett annat område är ansvar för dokumentation och kunskapsuppbyggnad inom området lärande i arbetslivet vid RALF.


KA har vidare tagit initiativ till och ansvarat för en kartläggning och analys av nästan två hundra forskningsprojekt om lärande i arbetslivet som Arbetsmiljöfonden och Ralf finansierat samt initierat en webbplats om nya jobb och företag (21 rapporter före nedläggningen för vilka KA var huvudredaktör) Ett liknande initiativ är en projektsatsning om mångfald i arbetslivet. Dessutom har KA tagit initiativ till ett projekt om en kompetensportal, dvs. en plattform för forskning om lärande i arbetslivet, vilken endast finns i form av en prototyp. Han fick pension som programchef vid Forte sommaren 2012 och har sedan dess variot senionkonsult inom arbetslivsområdet.

Privat

Kenneth Abrahamsson är en kvarlevande fyrtiotalist, född på sommaren 1945, strax efter andra världskrigets slut. Han är gift, har fyra barn, födda 1973, 1978 samt 1984 (twins)

070-546 8353
Fastingsgatan 100
S-129 43 Hägersten

kenneth.abrahamsson1@gmail.com

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

En ny infrastruktur för vuxnas lärande (2008)

Abrahamsson. K
Ingår i: Det nya läroriket
Kapitel i bok, del av antologi

Banbrytare, livsberättelser och lärande (2007)

en efterskrift
Abrahamsson. K
Ingår i: Det krokiga lärandet
Konferensbidrag

Den raka linjens sammanbrott (2007)

Abrahamsson. K
Paper presented at : Det krokiga lärandet : Om jobb, livsberättelser och validering : 06/11/2007 - 06/11/2007
Kapitel i bok, del av antologi

Den smala eller breda vägen mot arbetsmarknaden? (2007)

eftertankar om gymnasieskolans yrkesprogram som forskningsfält
Abrahamsson. K, Wikström. F
Ingår i: Utbildningsvägen - vart leder den
Samlingsverk (redaktörskap)

Det krokiga lärandet (2007)

Abrahamsson. K
Övrigt

Efterord (2007)

Abrahamsson. K
Konferensbidrag

Forskning om lärande och kompetnesförsörjning i arbetslivet (2007)

introduktion
Abrahamsson. K, Döös. M
Ingår i: Den kompetenta arbetsplatsen, forskning om lärande i arbetslivet - nuläge och framåtblick : Mälardalens Högskola, Västerås 29 november 2007, Mälardalens högskola, 2007
Övrigt

Förord (2007)

Abrahamsson. K