Hoppa till innehållet
Karolina Parding
Karolina Parding

Karolina Parding

Professor, Meriterad lärare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Karolina.Parding@ltu.se
0920-493029
A139 Luleå

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i skärningsfältet mellan professions- och organisationssociologi, där jag företrädesvis studerar villkoren som omgärdar välfärdsprofessionellt arbete. Det handlar främst om yrkesgrupper såsom lärare, men också sjuksköterskor och socionomer. Nyckelbegrepp är profession, organisation, styrning, organisering, arbetsvillkor och lärandevillkor.

Även frågor om organisering av arbete mer generellt, samt kompetensförsörjning är områden jag intresserar mig för.

Jag läste min grundutbildning i sociologi vid Luleå tekniska universitet, inklusive en termin som utbytesstudent vid University of New South Wales. Jag tog en magisterexamen 2002, och fortsatte sedan med en master i Social and Political Sciences vid Cambridge University, Newnham College (2003). Jag disputerade i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet (2007) med en avhandling som handlade om spänningen mellan profession och organisation, med fokus på införandet av en ny organisering av arbete i en skolorganisation; och hur denna nya organisering uppfattades av de berörda lärarna. Som doktorand spenderade jag några månader som gäst vid University of Sydney; Work and organisational studies. Utifrån de nätverk som jag byggt upp i Australien sedan 1999 har jag sedan 2005 haft förmånen att vara gästforskare där mellan några veckor och några månader varje år.

Efter disputationen spenderade jag också ett par månader vid Monash University, vilket finansierades av STINT och också ett LTU-baserat stipendium för nydisputerade kvinnliga forskare. Min forskning efter disputation har handlat om villkor för lärande i välfärdsprofessionellt arbete, både lärare i Sverige och i Australien. Vidare kom jag via mina vistelser i Australien att intressera mig för välfärdsprofessionellas arbetsvillkor i styrningsreformer såsom decentralisering, privatisering och marknadisering. Mer specifikt började jag arbeta med frågor kring just lärares arbetsvillkor i kontexten av friskolereformen och kommunaliseringen.

Jag intresserar mig också för frågor som handlar om arbete och organisering av arbete och kompetensförsörjning mer generellt.

Exempel på pågående och avslutade projekt:

Projektet "Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande" utgörs av en kunskapsöversikt, med fokus på vad befintlig forskning i svensk, men också nordisk kontext, säger om organisering av arbete i relation till medarbetares hälsa och välbefinnande, men också organisationernas effektivitet och produktivitet. Resultatet finns publicerat i form av en svensk rapport, en engelsk rapport, en podcast samt också via ett webinarium. Kunskapssammanställningen gjordes på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (2019-2020), som i sin tur hade fått ett regeringsuppdrag som handlade om att ta fram en systematisk kunskapsöversikt på temat.

Projektet Mot ett A-lag och B-lag? Lärares arbetsvillkor i en tid av marknadisering och privatisering, handlar om yrkeskategorin gymnasielärare och deras arbetsvillkor, i ljuset av konkurrens, val, privatisering och marknadisering. Inom projektet har en riksrepresentativ enkät genomförts, med nästan 2 500 deltagande respondenter. Vidare har intervjuer gjorts med lärare och rektorer vid åtta olika skolor. Resultat från detta projekt kommer fortlöpande. Se exempelvis: Parding et al., (2018); Bejerot et al., (2018); Parding & Berg-Jansson, (2018); Parding et al., (2017); Parding & Berg-Jansson, (2017). Du hittar publikationerna längre ned på sidan. Projektet finansierades av FORTE (2014-2017).


I ett systerprojekt, Teachers’ working conditions in times of competition, choice, and privatisatisation: A Swedish-Australian comparison jämför vi svenska lärares arbetsvillkor med australiensiska lärares arbetsvillkor, i styrningskontexten av just konkurrens, val, privatisering och marknadisering. Forskargruppen består av totalt nio forskare i Sverige och Australien, från doktorander till seniora professor. Även från detta projekt kommer resultat fortlöpande. Se exempelvis: Parding et al., (2020); Fitzgerald et al., (2018); McGrath-Champ et al., (2017); Parding et al., (2017). Projektet finansieras av STINT (2014-2020).

I projektet A&O – arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet samlades framstående forskare från Linköpings universitet, Göteborgs universitet, APeL och Luleå tekniska universitet med spetskompetens inom just arbetsplatslärande, det vill säga det lärande, såväl formellt som informellt, som sker i verksamheter och är en del av en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet handlade om att lyfta frågan kring hur man på bästa sätt kan organisera och strukturera för arbetsplatslärande, såväl på nationell, som regional och lokal nivå. Vi sammanställde och analyserade då pågående Europeiska socialfondsfinansierade projekt - med kompetensutveckling som fokus. Projektet bedrevs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, bland annat via en referensgrupp bestående av företrädare för LO, TCO, Unionen, Kommunal, SKL, Industriarbetsgivarna, samt Företagarna. Se projektets hemsida: www.arbetsplatslarande.se. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (2009-2013).

Länkar

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet i sociologi vid Luleå tekniska universitet. Huvudsakligen undervisar jag i kurser i sociologiskt uppsatsskrivande och sociologisk metod; kvalitativa metoder. Jag föreläser och handleder kring såväl forskningsprocessen, som själva skrivprocessen, och applikation av sociologisk teori, detta från årskurs 1, hela vägen till årskurs 4.

Jag ansvarar även för undervisning på högre nivå. Detta sker huvudsakligen i form av att leda doktorandkurser, samt att handleda doktorander.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Bringing in gender perspectives on systematic occupational safety and health management (2022)

Sjöberg Forssberg. K, Vänje. A, Parding. K
Safety Science, Vol. 152
Konferensbidrag

Learning and creativity in a transient sector (2022)

The case of tourism and hospitality businesses in the Arctic region
Styvén. M, Svensson. J, Parding. K, Näppä. A
Paper presented at : 10th EIASM International Conference on Tourism Management and Related Issues
Artikel i tidskrift

What needs to happen for school autonomy to be mobilised to create more equitable public schools and systems of education? (2022)

Keddie. A, MacDonald. K, Blackmore. J, Boyask. R, Fitzgerald. S, Gavin. M, et al.
The Australian Educational Researcher
Artikel i tidskrift

Conditions for workplace learning (2021)

a gender divide?
Sjöberg Forssberg. K, Parding. K, Vänje. A
Journal of Workplace Learning, Vol. 33, nr. 4, s. 302-314
Artikel i tidskrift

Governance reform in context (2021)

Welfare sector professionals’ working and employment conditions
Parding. K, McGrath-Champ. S, Stacey. M
Current Sociology, Vol. 69, nr. 1, s. 119-139