Karolina Parding
Karolina Parding

Karolina Parding

Professor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Karolina.Parding@ltu.se
0920-493029
A139 Luleå

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger inom professionssociologi, där jag företrädesvis studerar villkoren som omgärdar välfärdsprofessionellt arbete. Det handlar främst om yrkesgrupper såsom lärare, men också sjuksköterskor och socionomer. Nyckelbegrepp är profession, organisation, styrning, organisering, arbetsvillkor och lärandevillkor.  Även frågor om kompetensförsörjning är ett område jag intresserar mig för.

Jag läste min grundutbildning i sociologi vid Luleå tekniska universitet, inklusive en termin som utbytesstudent vid University of New South Wales. Jag tog en magisterexamen 2002, och fortsatte sedan med en master i Social and Political Sciences vid Cambridge University, Newnham College (2003). Jag disputerade i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet (2007) med en avhandling som handlade om spänningen mellan profession och organisation, med fokus på införandet av en ny organisering av arbete i en skolorganisation; och hur denna nya organisering uppfattades av de berörda lärarna. Som doktorand spenderade jag några månader som gäst vid University of Sydney; Work and organisational studies, under Professor Russell Lansbury. Utifrån de nätverk som jag byggt upp i Australien sedan 1999 har jag sedan 2005 haft förmånen att vara gästforskare där mellan några veckor och några månader varje år.

Efter disputationen spenderade jag också ett par månader vid Monash University, vilket finansierades av STINT och också ett stipendium för nydisputerade kvinnliga forskare. Min forskning efter disputation kom främst att handla om villkor för lärande i välfärdsprofessionellt arbete, både lärare i Sverige och i Australien. Vidare kom jag via mina vistelser i Australien att intressera mig för välfärdsprofessionellas arbetsvillkor i styrningsreformer såsom decentralisering, privatisering och marknadisering. Mer specifikt började jag arbeta med frågor kring just lärares arbetsvillkor i kontexten av friskolereformen och kommunaliseringen. Jag intresserar mig också för frågor som handlar om arbete och organisering av arbete och kompetensförsörjning mer generellt.

Exempel på pågående och avslutade projekt:

Projektet Mot ett A-lag och B-lag? Lärares arbetsvillkor i en tid av marknadisering och privatisering, handlar om yrkeskategorin gymnasielärare och deras arbetsvillkor, i ljuset av konkurrens, val, privatisering och marknadisering. Inom projektet har en riksrepresentativ enkät genomförts, med nästan 2 500 deltagande respondenter. Vidare har intervjuer gjorts med lärare och rektorer vid åtta olika skolor. Resultat från detta projekt kommer fortlöpande. Se exempelvis: Parding et al., (2018); Bejerot et al., (2018); Parding & Berg-Jansson, (2018); Parding et al., (2017); Parding & Berg-Jansson, (2017). Du hittar publikationerna längre ned på sidan. Projektet finansierades av FORTE (2014-2017).

I ett systerprojekt, Teachers’ working conditions in times of competition, choice, and privatisatisation: A Swedish-Australian comparison jämför vi svenska lärares arbetsvillkor med australiensiska lärares arbetsvillkor, i styrningskontexten av just konkurrens, val, privatisering och marknadisering. Forskargruppen består av totalt nio forskare i Sverige och Australien, från doktorander till seniora professor. Även från detta projekt kommer resultat fortlöpande. Se exempelvis: Fitzgerald et al., (2018); McGrath-Champ et al., (2017); Parding et al., (2017). Projektet finansieras av STINT (2014-2020).

I projektet A&O – arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet samlades framstående forskare från Linköpings universitet, Göteborgs universitet, APeL och Luleå tekniska universitet med spetskompetens inom just arbetsplatslärande, det vill säga det lärande, såväl formellt som informellt, som sker i verksamheter och är en del av en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet handlade om att lyfta frågan kring hur man på bästa sätt kan organisera och strukturera för arbetsplatslärande, såväl på nationell, som regional och lokal nivå. Vi sammanställde och analyserade då pågående Europeiska socialfondsfinansierade projekt - med kompetensutveckling som fokus. Projektet bedrevs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, bland annat via en referensgrupp bestående av företrädare för LO, TCO, Unionen, Kommunal, SKL, Industriarbetsgivarna, samt Företagarna. Se projektets hemsida: www.arbetsplatslarande.se. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (2009-2013).

Länkar

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet i sociologi vid Luleå tekniska universitet. Huvudsakligen undervisar jag i kurser i sociologiskt uppsatsskrivande och sociologisk metod; kvalitativa metoder. Jag föreläser och handleder kring såväl forskningsprocessen, som själva skrivprocessen, och applikation av sociologisk teori.

Jag ansvarar även för undervisning, inklusive handledning, på högre nivå. Detta sker huvudsakligen i form av att leda doktorandkurser.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Goda lärandevillkor i arbetet ger hög arbetsproduktivitet (2020)

Nylund. A, Parding. K
Tidskriften arbetsmarknad och arbetsliv
Artikel i tidskrift

Governance reform in context (2020)

Welfare sector professionals’ working and employment conditions
Parding. K, McGrath-Champ. S, Stacey. M
Current Sociology
Artikel i tidskrift

What about learning? A study of temporary agency staffing and learning conditions in Swedish health care (2020)

Berg Jansson. A, Engström. Å, Parding. K
Journal of Workplace Learning, Vol. 32, nr. 1, s. 63-75
Artikel i tidskrift

Principals’ support for teachers’ working conditions in devolved school setting (2019)

Insights from two Australian States
McGrath-Champ. S, Meghan. S, Wilson. R, Fitzgerald. S, Rainnie. A, Parding. K
Educational Management Administration & Leadership, Vol. 47, nr. 4, s. 590-605