Hoppa till innehållet
Laila Soeberg
Laila Soeberg

Laila Soeberg

Luleå

Laila Søberg's forskning fokuserar på hantering av dagvatten inom staden med särskild inriktning på ”water sensitive urban designs”. Under studien till hennes magisteruppsats, utvärderade Laila de ekologiska risker relaterad till våtdammar i ett urbant område. Vidare utvärderade hon användningen av levande organismer och passiva provtagare som indikatorer för tungmetall föroreningar i vattensystem. Under sina doktorandstudier forskar Laila om dagvatten biofilter med särskild inriktning på prestanda under kall klimat. Hon har genomfört två stora pilotskaleförsök där funktionen för dagvattenbiofilter (rening) mot olika typer av förorenande ämnen (näringsämnen, tungmetaller, bakterier) normalt förekommande i avrinnande dagvatten evaluerats. Experimenten utfördes med en uppsättning av varierande förhållanden; design med och utan en vattenmättad zon, höga och låga temperaturer, dagvatten belastad med salt och utan salt, med olika längder av föregåenda torra dagar och med olika sammansättningar av inflöde. Som en fortsättning på hennes doktorandstudier kommer Laila evaluera och jämföra metall adsorptionskapaciteten av 10 olika filter material som i nuläget används i full skala dagvatten biofilter anläggningar. Detta görs under våren 2018.

Forskningsprojekt