Lian Lundy
Lian Lundy

Lian Lundy

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Lian Lundy's forskning hittills har fokuserat på hållbar dagvattenhantering, transport av urbana föroreningar och metoder för riskbedömning som – i avsaknad av kompletta datauppsättningar -stödjer en transparent och säker integration av tillgänglig och expertgranskad data.  Lian är för närvarande temaledare för dagvattenkvantitet inom DRIZZLE och leder arbetspaketen för recipientpåverkan och intressentengagemang i CEDR PROPER projektet som handlar om förbättrad kvalitet av vägdagvatten. Hon är vice-ordförande i arbetsgruppen för riskbedömning och policy stöd för NORMAN-nätverket och Water Europe arbetsgruppen Urban Water Pollution. Lian ger Europeiska kommissionen vetenskaplig och teknisk rådgivning i frågor som rör minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket och är rådgivare till kollektivtrafikmyndigheten i London för ett projekt som syftar till att utveckla en metodik för att stödja aktörer att identifiera hotspots i trafiken med avsevärd föroreningspåverkan på avrinningen från vägar och gator.

Lian bidrog också till utvecklingen av ISO 24536 riktlinjerna för dagvattenhantering i urbana områden och är medlem i den internationella IWA specialistgruppen för dagvatten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : International conference: Cities, Rain & Risk