Hoppa till innehållet
Lian Lundy
Lian Lundy

Lian Lundy

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Lian Lundy's forskning hittills har fokuserat på hållbar dagvattenhantering, transport av urbana föroreningar och metoder för riskbedömning som – i avsaknad av kompletta datauppsättningar -stödjer en transparent och säker integration av tillgänglig och expertgranskad data.  Lian är för närvarande temaledare för dagvattenkvantitet inom DRIZZLE och leder arbetspaketen för recipientpåverkan och intressentengagemang i CEDR PROPER projektet som handlar om förbättrad kvalitet av vägdagvatten. Hon är vice-ordförande i arbetsgruppen för riskbedömning och policy stöd för NORMAN-nätverket och Water Europe arbetsgruppen Urban Water Pollution. Lian ger Europeiska kommissionen vetenskaplig och teknisk rådgivning i frågor som rör minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket och är rådgivare till kollektivtrafikmyndigheten i London för ett projekt som syftar till att utveckla en metodik för att stödja aktörer att identifiera hotspots i trafiken med avsevärd föroreningspåverkan på avrinningen från vägar och gator.

Lian bidrog också till utvecklingen av ISO 24536 riktlinjerna för dagvattenhantering i urbana områden och är medlem i den internationella IWA specialistgruppen för dagvatten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

An evaluation of temporal changes in physicochemical properties of gully pot sediments (2022)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 43, s. 65452-65465
Artikel i tidskrift

Blue-Green Infrastructure for All Seasons: The Need for Multicolored Thinking (2022)

Sagrelius. P, Lundy. L, Blecken. G, Rizzo. A, Viklander. M
Journal of Sustainable Water in the Built Environment, Vol. 8, nr. 4
Rapport

Systematic review of urban stormwater research in Sweden (2012-2021) (2022)

Lundy. L, Blecken. G, Österlund. H, Viklander. M