Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Malin Olsson disputerade 2010 med en avhandling som fokuserade på Värdighet och välbefinnande hos kvinnor med långvarig sjukdom. Malin har ett brett intresse av att undersöka hälsa och sjukdom med fokus på människors behov och förmågor. Det betyder att i största utsträckning bedriva forskning med en kvalitativ ansats. Huvudfokus ligger vid livsvärldsforskning och livsfrågor rörande sjukdom och hälsa. Hennes forskning har en tolkande inställning till social verklighet och mänsklig mening. De fenomen som hon studerar finns i den naturliga omgivningen för de personer vars tankar och åsikter som utforskas, med fokus på att stödja ett värdigt liv bland personer som lever med sjukdom. Malins forskning omfattas också av studier kring ett värdigt liv för personer med demenssjukdom.

Malin har erfarenhet som kursledare sedan 2002 och som examinator sedan 2010. Hennes undervisningsverksamhet har inkluderat planering, kursutvärdering och akademisk handledning av två till sex examensarbeten på grundnivå, och två till fem examensarbeten på avancerade nivå. Vidare inkluderar undervisningsverksamheten föreläsningar, seminarier och undervisning på forskarutbildningsnivå. Malin har erfarenhet som utbildningsledare för utbildningsprogram på grund och avancerad nivå. Malins akademiska handledning av doktorander omfattas av sex doktorandprojekt.

 

Pågående forskning:

Erfarenheter av att vara närstående till personer med demens under Covid-19, Malin Olsson Leg. SSK. Fil. dr. Docent, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Projektet är finansierat av Formas, 2020. Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län. Totalt beviljat belopp: 3 089 000 MSEK. Huvudsökande May-Britt Öhman, Luleå tekniska universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap.

Kvinnors hälsa och värdigt liv, med fokus på kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem, Projektet är finansierat at Svenska Ödemförbundet/ Womens health and wellbing, with the focus on womens experiences of living with lipoedema. The project is funded by Svenska Ödemförbundet.

Äldres hälsa, inom ramen för projektet studeras möjligheter till ett värdigt liv för den äldre personen med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk med fokus på mänskliga förmågor i en digitaliserad tid, Projektet bedrivs vid Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige/ Health among older persons, in this project the focus is on opportunities for a dignified life among older persons, within a framework for human capabilities in a digitalised time. The project is carried out at Luleå university of technology, Luleå, Sweden.

Digitala resurser som stöd för att möjliggöra förmåga till samhörighet och förmåga till att praktiskt kunna resonera hos personer med demens, Projektet sker i samverkan med Florens universitet, Florens, Italien/ Digital resources aidning opportunities for affiliation and practical reasoning among people with dementia. The project is carried out joint with The University of Florence, Florence, Italy.

Avslutade projekt:

Kvinnors hälsa och välbefinnande, med fokus på behov hos kvinnor med osteoporos. Projektet drivs i samverkan med Osteoporosförbundet/ Womens health and wellbeing, with the focus on needs among women who live with osteoporosis. This project is carried out in co- creation with Osteoporosförbundet.

European Commission, 2018, REMIND — H2020-MSCA-RISE-2016/H2020-MSCA-RISE-2016. Totalt beviljat belopp18 MSEK. The project is on LTUs behalf led by Professor Kåre Synnes, and I together with Catharina Melander LTU, Niklas Karvonen and Josef Hallberg, LTU contribute in work package 3 (focusing on sensor support in dementia care).

Vårdals Institutet, 2015- 2018. Totalt beviljat belopp 2,7 MSEK, co- researcher project funding. The project draws on knowledge and concepts developed in the European Comission research project EU R7 program, Dem&Care (www.demcare.eu.

Handledning doktorander/ Academic supervising experience

Peter Lundberg, 2020-2025, Main supervisor. Eutanasi ur etisk infallsvinkel och livsåskådningsvetenskapligt perspektiv. En diskursiv analys och strukturell anknytning till vårdpersonalens uppfattningar om dödshjälp i relation till den palliativa vårdmodellen. Ersta Sköndal Bräcke university college (ESH).

Therese Lindh, 2019-2024, Main supervisor. Martha Nussbaum's approach to human capabilities applied to a dignified life among persons with dementia living in nursing homes. Luleå university of technology (LTU).

Catharina Melander PhD 2018, Main supervisor 2017-2018, Co- supervisor 2015-2017. Piecing together a fragmented world: Structures to promote the understanding of people with advanced dementia. LTU.

Åsa Nilsson, Licentiate 2017. Main supervisor 2016-2017. Towards a shared understanding: Exploring encounters in hospital care from the perspectives of nurses and patients. LTU.

Sebastian Gabrielsson, PhD 2015. Co- supervisor. A moral endeavor in a demoralizing context: Psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. LTU.

Päivi Juuso, PhD, 2013. Co- supervisor. Meanings of women's experiences of living with fibromyalgia. LTU.