Margarita Korenkova
Margarita Korenkova

Margarita Korenkova

Mer om mig

Jag är född och uppvuxen i centrala Ryssland och bor  i Luleå sedan 1999. Mellan 2002-2007 läste jag vid Luleå tekniska universitet (LTU) där jag tog min Magisterexamen inom ämnet Data- och systemvetenskap.

Under det sista studieåret gick jag ettårigt ”Research Trainee” program och genomförde mitt examensarbete inom området långsiktigt digitalt bevarande inom LDB-projektet som bedrevs i samarbete med bl.a. LTU och LDB-Centrum. Projektet pågick under åren 2004-2006 i syfte att utveckla och etablera en framåtsyftande modell för långsiktigt digitalt bevarande.

Mitt forskningsområde omfattade modeller och metoder för LDB med fokus på en strukturmodell för ”Information Package” eller Digitalt Bevarande Objekt som levererades från Riksförsäkringsverket till Riksarkivet. Innan jag blev doktorand vid LTU arbetade jag inom projektet PROTAGE (Preservation Organisations using Tools in AGent Environments), vilket är ett forskningsprojekt inom EU:s 7:e Ramprogram.

Min forskning

Nu fortsätter jag söka efter svar på frågor rörande långsiktigt bevarande av digital information. Jag ser närmandet till en hållbar lösning ligga i antagandet av ett långsiktigt perspektiv. Ett sådant perspektiv ser jag i ”Information Continuum”, framtagen av Monash University i Australien i syfte att förklara hur man skulle kunna hantera information inom arkiv- och IT-världen. Det perspektivet präglar mitt arbete.

De kombinerade problem av enorm informationsvolym, instabil lagringsmedia och föråldrade hårdvara och mjukvara utgör en utmaning som handlar inte bara om hur tekniskt bevara digital information på obestämd tid, men också om vad som ska bevaras och hur garantera reliabilitet, tillförlitlighet och förståelsebarhet av digital information i framtiden.

Man måste ta hänsyn inte bara till bevarande av media och teknik, men också till bevarande av informationsinnehåll och dess kvalité, så kallad intellektuellt bevarande av digital information. Digital information är sårbar när det gäller förlust av ursprungligt innehåll.

Fokuset för min forskning ligger i det intellektuella bevarande av information. I och med att teknologin är under ständig utveckling och förändring ser jag närmandet till lösningen inte i själva tekniken, utan i själva informationen som bildar det digitala bevarande objekt, och det i sin tur ska styra valet av teknik för bevarande.

När det gäller bevarandeinformation så tycker jag att det är nödvändigt att tänka på vad som ska bevaras för framtiden, vilka informationskomponenter som ska utgöra det bevarande objektet, vad som ska beskrivas och vilken information som ska beskriva det. Andra frågor som jag försöker besvara är vilka av de informationskomponenterna kan vara känsliga för förändringar över tiden.

Målet med min forskning är att ta fram ett gemensamt koncept av digitalt informationsbevarandeobjekt för svenska arkiv- och biblioteksmyndigheter genom att studera gemensamma behov respektive behovsskillnader för de två typerna av bevarandemyndigheter.

Varför är det nödvändigt?

För att bygga en lösning behöver man kunskap om vad man bygger och medvetenhet om hur det kan påverkas av olika fenomen. Sådan kunskap ska generera mitt koncept som jag arbetar på att ta fram. De och andra frågor kommer jag att besvara på basis av behov som jag samlar empiriskt från svenska arkiv- och biblioteksmyndigheter såsom Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Luleå tekniska universitets arkiv och bibliotek, samt de svenska projekten REDA och Navet.