Per Lind
Per Lind

Per Lind

Luleå
perre.jpg

Arbetsområde

Jag arbetar som IT-administratör/samordnare och mediepedagog inom institutionen för Konst kommunikation och lärande inom Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik.

Jag intresserar mig bland annat för hur undervisning kan bedrivas på ett mer flexibelt sätt. Det handlar dels om tid och rum, men också om nya möjligheter att med hjälp av olika digitala verktyg utveckla lärobjekt, dvs. allt digitalt material som kan användas, återanvändas eller refereras till för att stödja lärandet.

Som IT-samordnare/Mediepedagog KKL-PSÄ handlar mina IT-stödjande uppgifter i korthet om:
- Introduktion och information.
- Samordning inom IKT och flexibelt lärande
- IT som pedagogiskt verktyg (IKT-labb)
- Beställning och logistik kring datorer och IT-stöd
- Samverkan med andra lärosäten inom IKT- och e-lärande

Institutionens IKT-grupp bedriver, samordnar och utvecklar ett IT-pedagogiskt stöd för en ny och vidgad lärarroll i syfte att förbättra såväl lärande som undervisnings- och utbildningskvalitet vid institutionen. IKT-gruppen tar sin utgångspunkt i LTU:s övergripande styrdokument, Vision 2020, IT-strategi 2020 samt pedagogiska idé.

Vårt arbete med flexibelt lärande, i både distans- och närutbildning, syftar till att all undervisande personal och i förlängningen också studenter vid KKL ska besitta en sådan generell pedagogisk digital kompetens att de, utifrån skiftande situationer och behov, kan anpassa användningen av IT och nya medier.

http://www.uppsatser.se/uppsats/d1ae00ab68/