Hoppa till innehållet
Johanna Söderasp
Johanna Söderasp

Johanna Söderasp

Jag är juris doktor och postdoktor i rättsvetenskap vid den samhällsvetenskapliga avdelningen, där visionen är att vara ett nationellt ledande och en internationellt erkänd miljö för mångvetenskaplig samhällsforskning på naturresurs-, miljö- och energiområdet. Min forskning är främst inriktad på förvaltningen av färsk- och grundvattenresurser. I min avhandling undersökte jag det svenska genomförandet av EU:s ramvattendirektiv, med särskilt fokus på vilka effekter det får för det rättsliga systemet. Grundpelare i ramvattendirektivet är ett adaptivt, integrerat och holistiskt förvaltningssystem med vattenekosystemens kvalitet i fokus. Målet är att uppnå en god ekologisk och kemisk status för ytvatten samt en god kvantitativ och kemisk status för grundvatten till år 2021, eller senast 2027.

Forskning

Avhandling: Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters: A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive (2018), tillgänglig här: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254540/FULLTEXT01.pdf 

Contributing author to Ch. 6 Options for governance, institutional arrangements and private and public decision-making, in Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2018), avaliable here: https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf

Konferensbidrag

Before and After the CJEU Weser Case: Analysing the legal application of Environmental Quality Standards for Water in Sweden (Presentation), EELF Conference in Copenhagen, Augusti, 2017.

Law in Adaptive Water Governance and Local Land Use Planning (Presentation), Miljörättsdagarna Uppsala, Oktober 2016.

Adaptive Water Management and the case of the European Union Water Framework Directive in Sweden (Presentation), New forms of Law and Governance for and from the Arctic, Rovaniemi, August 2016.

Sustainable Water Management and the Rule of Law, SPEQS programdagar, Marstrand, Augusti 2014.

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning inom bl.a. hållbar utveckling, med särskilt fokus på miljörätt, internationell miljörätt och EU:s miljörätt. Jag undervisar för närvarande i kurserna Miljörätt (J0005N), Speciell fastighetsrätt (J0033N), Hållbar utveckling (L0010N), Företaget och miljökraven (L0007N) och Människan och jordens resurser (S0025N). Innan jag blev doktorand undervisade jag även inom andra delar av den offentliga rätten, framförallt rättsområdena statsrätt och europarätt. Jag har även handlett ett flertal examensarbeten under min anställningstid. 

Kurser 

Högskolepedagogik 7,5 Hp (2011)

Att möta utmaningar med studenters akademiska skrivande 3,0 Hp (2017)

Projekt

Transformativt lärande för hållbar utveckling, Tvärvetenskapligt pedagogiskt projekt. Avslutat Nov 2016, Projektledare Lisa Dahlén.

Utbildning

Juris doktor i miljö- och naturresursrätt, särskild inriktning vattenrätt och vattenförvaltning, 2018.

Filosofie magister i rättsvetenskap, särskild inriktning miljö- och naturresursrätt, 2009.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Before and After the Weser Case (2019)

Legal Application of the Water Framework Directive Environmental Objectives in Sweden
Söderasp. J, Pettersson. M
Journal of environmental law, Vol. 31, nr. 2, s. 265-290
Artikel i tidskrift

Challenges in Swedish hydropower (2017)

politics, economics and rights
Ek. K, Goytia. S, Lundmark. C, Nysten-Haarala. S, Pettersson. M, Sandström. A, et al.
Research Ideas and Outcomes, Vol. 3
Artikel i tidskrift

EU:s ramdirektiv för vatten och dagvattenförorening (2011)

Klarar Sverige kraven?
Söderberg. J
Nordisk miljörättslig tidskrift, Vol. 2011, nr. 1, s. 3-30