Hoppa till innehållet
Susanne Nigéus
Susanne Nigéus

Susanne Nigéus

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geovetenskap och miljöteknik, Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
susanne.nigeus@ltu.se
0920-492838
T3325 Luleå

Tillsatts av grönlutslam i morän för täckning av sulfidhaltigt gruvavfall.

Gruvindustrin producerar massiva mängder avfall som utan behandling och i kontakt med syre kan resultera i surt lakvatten (ARD) med ökad utlakning av metaller som följd. I Sverige är det vanliga sättet att hantera gruvavfallet efter stängning att applicera en torrtäckning ovanpå gråbergsdeponin. Syftet med torrtäckningen är att förhindra syretillförseln till gråberget under. Detta uppnås dels genom att minimera vattentransporten till gråbeget och att skapa ett vattenmättat lager ovanför gråberget för att därmed förhindra syrediffusionen via luften i porerna. Tillgången till ett lämpligt täckmaterial  är dock begränsat och kan leda till stora kostnader för gruvbolaget. Det skapar en stor drivkraft för alternativa lösningar, där tillsats av bentonit till moränen är ett exempel. Bentonitproduktionen är dock dyr både ekonomiskt och miljömässigt på grund av tids- och resurskrävande produktion. Återvinning av industriella restprodukter som täckmaterial är ett annat alternativ. Återvinningen är fördelaktig för många parter, men framförallt industrin som producerar restprodukten, gruvindustrin som kommer att använda produkten och samhället i sin strävan efter noll-avfall. En industriell restprodukt som har potential att förbättra tätskiktets kvalitet hos en lokal morän är grönlutslam (GLS), en restprodukt från massaproduktionen.

Studien kan delas upp i en laborationsdel och en fältdel. I laborationsdelen av studien tillsattes 5 till 20 viktprocent GLS från olika pappersbruk, till tre morän med varierande partikelstorleksfördelning (PSD) och torrsubstans (TSC). Syftet med laborationstudien var att undersöka om (i) GLS-tillsatsen kan förbättra en morän så att den kan användas i ett tätskikt, (ii) hur silt- och lerinnehållet i moränerna påverkar den hydrauliska konduktiviteten och vattenhållningsförmågan av morän-GLS-blandningarna, och (iii) hur den ursprungliga vattenhalten kommer att påverka den hydrauliska konduktiviteten i de olika blandningarna.

I fältdelen har en pilotcell och en experimentsyta där ett tätskikt av morän och 10 viktprocent GLS har byggts upp. Täckningen har instrumenterats med syresonder, temperatursonder, fuktighetsmätare och portrycksmätare för att utvärdera täckningens effektivitet i att förhindra syrediffusionen till gråberget.

Publikationer

Konferensbidrag

Amelioration of permeable soil with green liquor dregs for the construction of sealing layers for mine waste storage facilities (2020)

Kronsell. I, Nigéus. S, Virolainen. A, Jia. Y, Pabst. T, Marurice. C
Ingår i: 4th European Conference on Unsaturated Soils (E-UNSAT 2020), EDP Sciences, 2020, 06006
Konferensbidrag

Monitoring a field application of a Green Liquor Dregs-till mixture in a sealing layer on top of sulfidic mine waste (2018)

Nigéus. S, Maurice. C
Ingår i: 11th ICARD | IMWA | WISA MWD 2018 Conference, Risk to Opportunity, s. 57-63, 2018