Sylvain Leduc
Sylvain Leduc

Sylvain Leduc

slim.jpg

Produktion av etanol, metanol och väte baserat på biobränsle

Etanol, metanol och vätgas baserat på biobränsle är och kommer att vara ett hållbart och miljömässigt bra alternativ till fossila bränslen inom transport sektorn. I detta projekt genomförs först en inventering av dagens befintliga tekniker för framställning av bränslena. Därefter kommer modeller av tillverkningsprocesserna att byggas upp i ASPEN, där de skall analyseras och optimeras. Sedan kommer programmet DIMA (Dynamic Integrated Model of Forestry and Alternative Land Use), utvecklat i IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), att användas för att lokalisera det bästa geografiska läget för en biobränsle fabrik samt för att beräkna den totala kostnaden för denna. Olika framtida scenarion kommer att studeras, där hänsyn tas till befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt, potentialer för användning av biobränsle, framtida energibehov etc.

Detta projekt utgör en del av EU-projektet INSEA, där sex parter från fem olika länder deltar.